1. 2017 Fair Housing Survey para sa Lungsod at County ng Los Angeles

Kasalukuyang nagsasagawa ang Lungsod at County ng Los Angeles at ang kanilang kani-kaniyang Tagapamahala ng Pabahay (Housing Authorities) ng pag-aaral sa patas na pabahay (fair housing) na kilala sa tawag na “Assessment of Fair  Housing” (AFH).  Iniaatas ang pag-aaral na ito ng U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) bilang kundisyon para sa pagtanggap ng mga pondo sa pabahay at pagpapaunlad sa komunidad ng pederal na pamahalaan.

Kasama sa prosesong ito ng AFH ang pangangalap ng mga opinyon ng mga tao sa kabuuan ng Lungsod at County,  pati na rin iyong mga kasali sa industriya ng pabahay, kasama na ang mga nangungupahan at may-ari ng mga bahay. Dahil dito, iniimbitahan ka naming makibahagi sa survey na ito upang ibigay ang iyong mga opinyon at karanasan patungkol sa fair housing.

Hindi lalagyan ng pangalan ang iyong mga sagot at iuulat lang ang mga ito nang nakahalo sa iba pang mga tugon. Salamat sa iyong oras. Mangyaring lagyan ng check ang naaangkop na kahon o magbigay ng sagot sa blangkong espasyo.

* 1. Ano ang pangalan ng iyong Lungsod o kapitbahayan?

* 2. Saang ZIP code matatagpuan ang iyong bahay? (ilagay ang 5-digit na ZIP code; halimbawa, 90017 o 91801)

Image
Mag-ulat ng isang problema

T