Drejtoria Arsimore e Filadelfias (SDP) po merr mbi 1 miliard dollarë njëherësh financim federal nga Akti i Planit Amerikan të Shpëtimit për të ndihmuar në rimëkëmbjen nga pandemia. SDP po planifikon të përdorë shumicën e fondeve për të mbështetur tre fusha: Rimëkëmbja e Mësimit të Studentëve; Riparimet e objektit; dhe Mbështetja e Nevojave Sociale dhe Emocionale të Studentëve.

Duke qenë se ky është financim një herë, ju lutemi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme si mendoni që Drejtoria duhet të përdorë këto fonde të kufizuara brenda këtyre tre fushave.

Question Title

* 1. Renditni mbështetjet e mëposhtme për rikuperimin e të mësuarit të studentëve nga më të rëndësishmet në më pak të rëndësishmet (1 = më e rëndësishme dhe 9 = më pak e rëndësishme):

Question Title

* 2. Renditni mënyrat e mëposhtme për rregullimin e objekteve shkollore nga më të rëndësishmet në më pak të rëndësishmet (1 = më e rëndësishme dhe 7 = më pak e rëndësishme):

Question Title

* 3. Renditni mbështetjet e mëposhtme për të ndihmuar studentët me nevoja sociale dhe emocionale nga më të rëndësishmet në më pak të rëndësishmet (1 = më e rëndësishme dhe 11 = më pak e rëndësishme):

Question Title

* 4. A ka përparësi të tjera, të pa renditura më sipër, që SDP duhet të marrë parasysh kur finalizon buxhetin?

Question Title

* 5. Drejtoria poston shumë informacione lidhur me buxhetin në faqen e saj në internet: https://www.philasd.org/budget/services/public-information/
Çfarë informacioni shtesë në lidhje me procesin e buxhetit do të donit të shihnit të ndarë me publikun?

Question Title

* 6. Cila nga të mëposhtmet ju përshkruan juve më së miri?

T