មណ្ឌលសាលា Philadelphia (SDP) កំពុងទទួលបាន​នូវ​មូលនិធិមួយលើកចំនួន $1 ប៊ីលានពី​រដ្ឋ​សហព័ន្ធ អនុលោម​តាម​ច្បាប់ផែនការសង្គ្រោះអាមេរិក​ (American Rescue Plan Act) ​​ដើម្បី​ជួយឲ្យ​រើប​ឡើងវិញពី​វិបតិ្តជំងឺរីករាលដាល ។ ​​SDP ​កំពុងរៀ​បចំផែន​ការ​ប្រើប្រាស់​មូលនិធិភាគច្រើន ដើម្បីជួយដល់វិស័យចំនួនបី៖ ការ​ធ្វើឲ្យ​ការ​សិក្សា​របស់សិស្ស​រើប​ឡើងវិញ ​ការជួសជុលអគារបរិក្ខា និង​ការ​ជួយ​​ដល់​សេចក្តីត្រូវការ​សង្គម និង​ផ្លូវចិត្ត​របស់សិស្ស​។ 

ដោយ​សារនេះគឺជាមូលនិធិតែ​មួយលើក ដូច្នេះសូម​​ឆ្លើយសំណួរខាងក្រោម អំពី​គំនិត​របស់អ្នក​​ ថាតើ ​មណ្ឌល​សាលាគួរប្រើប្រាស់មូលនិធិមានកំណត់នេះ​លើ​វិស័យ​ទាំង​បី​នេះយ៉ាងដូចម្តេច​​​​?

Question Title

* 1. សូមវាយតម្លៃជំនួយដូចខាងក្រោម ដើម្បីធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់សិស្សរើបឡើងវិញ ពី​ សំខាន់ខ្លាំងបំផុត មក​ ​សំខាន់​តិចតួចបំផុត (ដោយលេខ 1= ​សំខាន់ខ្លាំងបំផុត និង​លេខ 9 = សំខាន់តិចតួចបំផុត)៖

Question Title

* 2. សូមវាយតម្លៃវិធីសាស្រ្ត​ជួសជុលអគារបរិក្ខា ដូច​ខាងក្រោម ពី​ សំខាន់ខ្លាំងបំផុត មក សំខាន់តិចតួច​បំផុត (ដោយ​លេខ 1=សំខាន់ខ្លាំងបំផុត និង​លេខ 7=សំខាន់តិចតួចបំផុត)៖

Question Title

* 3. សូមវាយតម្លៃជំនួយ ដូចខាងក្រោម សម្រាប់​ជួយដល់​សេចក្តីត្រូវការសង្គម និង​ផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សពី សំខាន់ខ្លាំងបំផុត មក​ សំខាន់តិចតួចបំផុត (ដោយ​លេខ 1= សំខាន់ខ្លាំងបំផុត និង​លេខ 11 សំខាន់តិចតួចបំផុត)៖

Question Title

* 4. តើមានអាទិភាពផ្សេងទៀត ដែលគ្មានចែងខាងលើ ដែល​ SDP គួរពិចារណាដែរ​ឬ​ទេ នៅពេលសម្រេចចុងក្រោយ​លើ​ថវិកា?

Question Title

* 5. មណ្ឌលសាលាបង្ហាញព័ត៌មានជាច្រើនទាក់ទងនឹងថវិកា​នៅលើវេបសាយរបស់ខ្លួននៅ៖ https://www.philasd.org/budget/services/public-information/
តើអ្នកចង់​ឃើញគេចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែមអ្វីខ្លះជាមួយ​​សាធារណជន អំពីដំណើរការរៀបចំថវិកា​?

Question Title

* 6. តើ​​សេចក្តីបរិយាយណា ​ដូច​​ខាងក្រោម​ រៀប​រាប់ត្រឹមត្រូវ​បំផុតអំពីអ្នក?​​​​

T