Sở Giáo Dục Philadelphia (SDP) nhận được hơn 1 tỷ đô la tài trợ một lần của liên bang từ Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ để giúp phục hồi sau đại dịch. SDP đang có kế hoạch sử dụng hầu hết các quỹ để hỗ trợ cho ba lĩnh vực: Phục Hồi Học Tập Cho Học Sinh; Sửa Chữa Cơ Sở Vật Chất; và Hỗ Trợ Các Nhu Cầu Xã Hội và Tình Cảm Của Học sinh.

Vì đây là khoản tài trợ một lần, vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây để cho biết bạn nghĩ là Sở Giáo Dục nên sử dụng những khoản tiền hạn chế cho ba lĩnh vực này như thế nào.

Question Title

* 1. Hãy xếp hạng từ quan trọng nhất đến kém quan trọng nhất (1 = quan trọng nhất và 9 = ít quan trọng nhất) đối với những hỗ trợ nhằm phục hồi học tập cho học sinh:

Question Title

* 2. Hãy xếp hạng từ quan trọng nhất đến kém quan trọng nhất (1 = quan trọng nhất và 9 = ít quan trọng nhất) đối với những biện pháp sửa chữa cơ sở vật chất:

Question Title

* 3. Hãy xếp hạng từ quan trọng nhất đến kém quan trọng nhất (1 = quan trọng nhất và 9 = ít quan trọng nhất) đối với những hỗ trợ cho học sinh có nhu cầu xã hội và tình cảm.

Question Title

* 4. Có những ưu tiên nào khác không được ghi ở trên mà SDP cần xem xét khi quyết toán ngân sách hay không?

Question Title

* 5. Sở Giáo Dục đăng nhiều thông tin về ngân sách trên trang web: https://www.philasd.org/budget/services/public-information/
Có thông tin bổ sung nào về quy trình ngân sách mà bạn muốn được chia sẻ với công chúng?

Question Title

* 6. Hãy cho biết bạn là ai?

T