Question Title

* What language do you prefer?
¿Qué idioma prefiere usted?
Koj xav kom hais yam lus twg?
Bạn thích ngôn ngữ nào hơn?

T