คำชี้แจง

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง และการพัฒนาการบริการต่อไป จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานอิสระภายนอก “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เป็นผู้ดำเนินการในปีนี้
จึงขอเวลาท่านสักเล็กน้อย เพื่อตอบแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
โดยประกอบด้วย 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การสุราฯ
ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจในการให้บริการขององค์การสุราฯ
ส่วนที่ 4 ความผูกพันที่มีต่อองค์การสุราฯ
ส่วนที่ 5 การรับรู้ ภาพลักษณ์ขององค์การสุราฯ

(คำตอบของท่านถือว่าเป็นข้อมูลอันมีค่าและจะถูกเก็บเป็นความลับ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (กรุณาทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความต่อไปนี้)

Question Title

* 1.1 เพศ

Question Title

* 1.2 อายุ

Question Title

* 1.3 การศึกษาสูงสุด

Question Title

* 1.4 ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ในฐานะใด

Question Title

* 1.5 ภูมิภาคของท่าน

Question Title

* 1.6 ประเภทแอลกอฮอล์ที่สั่งซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การสุราฯ
2.1 ท่านรู้สึกพึงพอใจเพียงใดต่อการให้บริการขององค์การสุราฯ
(เลือกเพียงคำตอบเดียว)
แต่หากท่านไม่ได้ใช้บริการด้านใด กรุณาทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม ไม่ได้ใช้บริการด้านนี้

Question Title

* การขายและการตลาด

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการด้านนี้
1) ราคาสินค้ามีความเหมาะสม
2) การส่งเสริมการตลาด และการทำโปรโมชั่น
3) มีการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
4) ภาพรวมความพึงพอใจในการขายและการตลาด

Question Title

* ผลิตภัณฑ์

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการด้านนี้
5) ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
6) คุณภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ สอดคล้องตามคุณสมบัติ (Spec.)
7) ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐาน
8) เอกสารสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ เช่น COA, SDS เป็นต้น
9) ลักษณะบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
10) ภาพรวมความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

Question Title

* ขั้นตอนการให้บริการ (การให้ข้อมูล และการขนส่ง)

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการด้านนี้
11) ความชัดเจนของข้อมูล
12) ความกระชับของขั้นตอน
13) การขนส่งตรงต่อเวลา
14) จัดส่งสินค้าถูกต้องตามใบสั่งซื้อ
15) ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์จากการขนส่ง
16) การป้องกันเมื่อเกิดข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17) ภาพรวมความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการ

Question Title

* การให้บริการของพนักงาน (พนักงานให้ข้อมูล และพนักงานขนส่ง)

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการด้านนี้
18) ความเป็นกันเองในการให้บริการของพนักงาน
19) ความเอาใจใส่ดูแลในการให้บริการของพนักงาน
20) ความรวดเร็วและกระตือรือร้นในการติดต่อประสานงานของพนักงาน
21) มีความรู้/ความเข้าใจในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของพนักงานขาย
22) มีมารยาท และความสุภาพในการติดต่อสื่อสาร
23) กริยา มารยาทของพนักงานขนส่ง
24) การแต่งกายของพนักงานขนส่ง
25) ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน

Question Title

* สถานที่ให้บริการ

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการด้านนี้
26) ความครอบคลุมและเพียงพอของช่องทางในการติดต่อ
27) ความรวดเร็วในการตอบสนองการติดต่อ
28) ภาพรวมความพึงพอใจในสถานที่ให้บริการ

Question Title

* การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการให้บริการ

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการด้านนี้
29) การซื้อสินค้าผ่าน Facebook
30) การซื้อสินค้าผ่าน LINE : Myshop, Official Account
31) การซื้อสินค้าผ่าน Website
32) การแนบเอกสารทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์
33) ภาพรวมความพึงพอใจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการให้บริการ

Question Title

* 2.2 ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการขององค์การสุราฯ มากน้อยเพียงใด

ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจในการให้บริการขององค์การสุรา (กรุณาทำเครื่องหมาย √ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
3.1 ท่านรู้สึกพึงไม่พอใจเพียงใดต่อการให้บริการขององค์การสุราฯ
(เลือกเพียงคำตอบเดียว)
แต่หากท่านไม่ได้รู้สึกไม่พึงพอใจ กรุณาทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม ไม่ได้ไม่พึงพอใจ

Question Title

* 3.1.1 ด้านการขายและการตลาด

Question Title

* โปรดระบุสาเหตุที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในด้านการขายและการตลาด
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 3.1.2 ด้านผลิตภัณฑ์

Question Title

* โปรดระบุสาเหตุที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 3.1.3 ด้านการขนส่ง

Question Title

* โปรดระบุสาเหตุที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในด้านการขนส่ง
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 3.1.4 ด้านขั้นตอนการให้บริการ

Question Title

* โปรดระบุสาเหตุที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 3.1.5 ด้านการให้บริการของพนักงาน

Question Title

* โปรดระบุสาเหตุที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในด้านการให้บริการของพนักงาน
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 3.1.6 ด้านสถานที่ให้บริการ

Question Title

* โปรดระบุสาเหตุที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในด้านสถานที่ให้บริการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 3.1.7 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการให้บริการ

Question Title

* โปรดระบุสาเหตุที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการให้บริการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 3.2 โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการขององค์การสุราฯ ในส่วนที่ท่านยังไม่พึงพอใจ

ส่วนที่ 4 ความผูกพันที่มีต่อองค์การสุราฯ (กรุณาทำเครื่องหมาย √ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)

Question Title

* 4.1 ท่านเป็นลูกค้าขององค์กรมานานเท่าใด

Question Title

* 4.2 ท่านสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุดเมื่อใด

Question Title

* 4.3 ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า

Question Title

* 4.4 มูลค่าการสั่งซื้อต่อครั้ง

Question Title

* 4.5 ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากองค์การสุราฯ อย่างไร
(ความถี่ในการซื้อสินค้า)

Question Title

* 4.6 ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากองค์การสุราฯ อย่างไร
(เชิงมูลค่า)

Question Title

* 4.7 ท่านจะแนะนำผู้อื่นหรือบอกต่อผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ หรือไม่

ส่วนที่ 5 การรับรู้ ภาพลักษณ์ขององค์การสุราฯ

Question Title

* 5.1 ในสายตาของท่าน องค์การสุราฯ มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
100% of survey complete.

T