مقام حمل و نقل کانتی Orange (OCTA) می خواهد نیازهای حمل و نقل شما، خانواده، دوستان و اعضای اجتماع شما را بشناسد. به ویژه می خواهیم نظر اجتماع هایی را جویا شویم که همیشه صدایشان شنیده نمی شود. چه سوار اتوبوس می شوید، پیاده روی یا رانندگی می کنید، می خواهیم بدانیم چگونه جابجا می شوید و برای آسان تر و بهتر کردن آن چه کاری می توانیم بکنیم. با تکمیل این نظرسنجی به ما کمک کنید شیوه حمل و نقل مردم در OC را بهبود دهیم. پاسخ شما کاملا محرمانه باقی می ماند اما اگر تمایل دارید نام و تلفن یا ایمیل خود را به ما بگویید، در جشنواره چندین کارت هدیه ویزا 100$ شرکت داده می شوید! 

Question Title

* 1.
آیا شما ساکن اورنج کانتی هستید؟

 
7% of survey complete.

T