คำชี้แจง

ตามที่ สรอ. ได้มีการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ แล้วนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมทั้งผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรอ. จึงได้จัดทำแบบรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่ 18 - 23 พ.ย. 2559 ท่านสามารถแสดงความเห็น ในประเด็นหลัก 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. ความเห็นต่อ "วิสัยทัศน์"
3. ความเห็นต่อ "ยุทธศาสตร์"
4. ความเห็นต่อ "โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก"
5. ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ที่
https://www.ega.or.th/th/profile/2022/

หากท่านประสงค์แสดงความเห็น สามารถกด "Next" เพื่อเข้าสู่ระบบความคิดเห็นออนไลน์

Question Title

Image

T