لینک تبلیغی امکانی است که برای موسسات فرهنگی و خبرگزاری‌های معتبر فراهم شده است. شما می‌توانید پس از تماس با بالاترین و پرداخت وجه اعلام شده، لینکهای فرهنگی، خبری، آموزشی خود را با حاشیه‌ای متمایز که بیشتر مورد توجه بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد، در صفحه اول بالاترین نمایش دهید
بالاترین حق عرضه این لینک‌ها برای موسسات گوناگون را بنا بر سیاست‌های داخلی خود، برای خود محفوظ می‌دارد
​ ​​ ​

 

مکان نمایش لینک تبلیغی شما در سایت بالاترین

Question Title

لینک تبلیغی ۱

می‌خواهید چه میزان لینک شما در صفحات داغ بالاترین به نمایش گذاشته شود؟

  یک‌ ماه سه ماه شش ماه یکسال
یک هشتم زمان یا ۳ ساعت در روز
یک چهارم زمان یا ۶ ساعت در روز
نیمی از زمان یا ۱۲ ساعت در روز

Question Title

لینک تبلیغی ۲

می‌خواهید چه میزان لینک شما در صفحات داغ بالاترین به نمایش گذاشته شود؟

  برای یک ماه برای سه ماه برای ۶ ماه برای یکسال
یک هشتم زمان یا ۳ ساعت در روز
یک چهارم زمان یا ۶ ساعت در روز
نیمی از زمان یا ۱۲ ساعت در روز

Question Title

 
اطلاعات تماس

Question Title

نحوه پرداخت خود را انتخاب کنید؟

T