Question Title

* 1. शाळेचा UDISE क्रमांक:

Question Title

* 3. शाळेत विद्युत सुविधा उपलब्ध आहे का? (होय/नाही)

Question Title

* 4. होय असल्यास मागील ६ महिन्याच्या (एप्रिल २०१८ ते ऑक्टोबर २०१८) कालावधीतील विद्युत देयकाची एकूण रक्कम किती ?

Question Title

* 5. विद्युत देयकाची रक्कम कोणत्या स्त्रोताद्वारे भरली?

Question Title

* 6. Power Backup साठी कोणते उपकरण उपयोगात आणले जाते?

Question Title

* 7. शाळेमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे का? (होय/नाही)

Question Title

* 8. शाळेमध्ये इ-साहित्य (e-content) उपलब्ध आहे का? (होय/नाही)

Question Title

* 9. होय असल्यास,साविस्तर तपशील (वर्ग,विषय,स्वनिर्मित,बाह्यासंस्थेकडून इत्यादी) नमूद करावा:

Question Title

* 10. शाळेतील शिक्षक तंत्रस्नेही (Techsavvy) आहेत का?

Question Title

* 11. शिक्षकांनी शैक्षणिक अॅप्स, शैक्षणिक व्हिडीओज, शैक्षणिक वेबसाईट /ब्लॉग्जची स्वतः निर्मिती  केली आहे का?

T