Screen Reader Mode Icon

Hướng dẫn

Khảo sát này dành cho phụ huynh của trẻ em Alabama nhận dịch vụ thông qua Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP). Trong khảo sát này, “giáo dục đặc biệt” đề cập đến các dịch vụ được cung cấp cho trẻ khuyết tật thông qua IEP.

Chỉ chọn một câu trả lời cho mỗi mục.  Câu trả lời khảo sát của quý vị sẽ được giữ bí mật và sẽ được sử dụng để cải thiện dịch vụ cho trẻ em thuộc IEP trên toàn tiểu bang.  Vui lòng hoàn tất một cuộc khảo sát cho mỗi trẻ chỉ bằng bút chì hoặc bút đen hoặc xanh lam.

Question Title

* 2. Giới tính của con tôi:

Question Title

* 3. Chủng tộc/Dân tộc của con tôi: (Vui lòng chỉ chọn một tùy chọn.)

Question Title

* 4. Con tôi nhận được các dịch vụ IEP chủ yếu vì: (Vui lòng chỉ chọn một mục.)

Question Title

* 5. Cấp lớp của con tôi: (Vui lòng chỉ chọn một mục.)     

Question Title

* 6. Chủng tộc/Dân tộc của tôi: (Vui lòng chỉ chọn một mục.)

0 of 11 answered
 

T