6% of survey complete.
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn adolygu trwyddedau cyffredinol yng Nghymru, a all arwain at newidiadau. Mae BASC yn casglu tystiolaeth gan y rhai sy'n defnyddio'r trwyddedau hyn ac mae angen eich barn yn gyflym fel y gallwn fwydo mewn i broses CNC cyn diwedd Gorffennaf. 
 
Os ydych chi'n rheoli adar pla yng Nghymru, neu'n awdurdodi eu rheolaeth ar eich rhan, atebwch yr arolwg deg munud byr hwn fel y gallwn ymateb i CNC ar ran aelodau.  

I ddechrau, sgroliwch i lawr y dudalen a chliciwch ‘Nesaf’. Mae angen eich ymateb arnom erbyn 5pm, dydd Mercher 24 Gorffennaf 2019 ac mae'r holl ymatebion yn ddienw. 

Bydd BASC yn defnyddio'r canlyniadau gyda'i gilydd fel rhan o'n tystiolaeth i gefnogi saethu dan drwydded gyffredinol yng Nghymru. Os cewch unrhyw broblemau wrth gael mynediad i'r arolwg neu os oes gwestiynau am sut y byddwn yn defnyddio’r canlyniadau, e-bostiwch surveys@basc.org.uk. Ewch i www.basc.org.uk/gl am y diweddaraf ar drwyddedau cyffredinol.


Cefndir
Mae'r Gyfarwyddeb Adar yn gwarchod yr holl adar gwyllt. Fodd bynnag, mae eithriadau ('rhanddirymiadau') i ganiatáu rhywfaint o hyblygrwydd wrth gymhwyso'r gyfraith. Mae Erthygl 9 o'r Gyfarwyddeb Adar yn caniatáu rhanddirymiadau o'r Ddeddf amddiffyn adar gwyllt am resymau gan gynnwys diogelu iechyd y cyhoedd a diogelwch y cyhoedd; atal niwed difrifol i amaethyddiaeth, coedwigaeth neu bysgodfeydd, neu atal clefydau rhag lledaenu; ac i warchod fflora a ffawna, gan gynnwys adar gwyllt. Dim ond pan nad oes ateb boddhaol arall y mae'r rhanddirymiadau hyn yn berthnasol. Caiff y rhanddirymiadau hyn eu deddfu yng Nghymru gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC), fel y rheoleiddiwr, gan gyhoeddi trwyddedau cyffredinol 001, 002 a 004 i ganiatáu rheoli 12 rhywogaeth o adar gwyllt yn unol â rhai o'r amgylchiadau a amlinellir uchod.    
Cliciwch y botwm 'Nesaf' i ddechrau.

T