โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Question Title

* 1. สถานภาพผู้ทำแบบสอบถาม: โปรดทำเครื่องหมายในช่อง ตามความเป็นจริง

โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องว่าง ตามระดับความคิดเห็นของท่าน

5   หมายถึง     ดีมาก     
4   หมายถึง    ดี       
3   หมายถึง    ปานกลาง     
2   หมายถึง    พอใช้    
1   หมายถึง     ปรับปรุง

Question Title

* 2. จุดประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การทำงานและการอยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

  ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในค่าย
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงานของหมู่ และกองที่สังกัด
3. นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะลูกเสือมากขึ้น

Question Title

* 3. จุดประสงค์ที่ 2    ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
1. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่ค่ายได้
3. นักเรียนรู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในค่าย
4. นักเรียนสามารถผ่านกิจกรรมทุกฐานกิจกรรม
5. กิจกรรม
5.1 วิชาพิเศษนักเดินทางไกล
5.2 วิชาพิเศษผู้ประกอบอาหาร
5.3 วิชาพิเศษนักผจญภัย
5.4 ชุมนุมรอบกองไฟ
5.5 กิจกรรมบุกเบิก
5.6 การทำงานเป็นทีม

Question Title

* 4. ข้อมูลทั่วไป : ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ

  ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
1. สถานที่จัดค่ายโดยรวม (ที่พัก ห้องน้ำ พื้นที่จัดกิจกรรม และเดินทางไกล บรรยากาศ ทิวทัศน์ ฯลฯ)
2. พาหนะการเดินทาง
3. อาหาร และเครื่องดื่ม
4. การพยาบาลและความปลอดภัย
5. วิทยากร

Question Title

* 5. รายการประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

  ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
4.1 ผู้เรียน ครู และบุคลากร ได้รับการส่งเสริม พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
8.1 ผู้เรียนมีภาระงานที่เหมาะสม อย่างมีเหตุมีผล
8.2 ผู้เรียนมีการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน
8.3 ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
8.4 ผู้เรียนมีความตระหนักในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย
8.5 มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมระหว่างนักเรียนและครู
8.6 ผู้เรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกโดยนักเรียนมีส่วนร่วม
8.7 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
8.8 มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านความคิด
8.9 ผู้เรียน ครู และ บุคลากร รู้จักบริหารและจัดการความเครียด

Question Title

* 6. ข้อเสนอแนะ

T