Croeso. Mae RYA Cymru Wales yn cynnal adolygiad strategol drwy’r holl sefydliad, fydd yn golygu set newydd o amcanion strategol ar gyfer y pedair blynedd nesaf. Rydyn ni am barhau i hyrwyddo gweithgareddau diogel, llwyddiannus a boddhaus ym myd hwylio a chychod yng Nghymru.
 
Ddylai’r arolwg hwn ddim cymryd mwy na phum munud i’w gwblhau a byddai o gryn fudd i ni. Diolch ymlaen llaw i chi am eich help.

 
Phil Braden

CEO / Prif Weithredwr
Royal Yachting Association Cymru Wales
Cymdeithas Hwylio Frenhinol Cymru Wales
Pa un o’r isod sy’n disgrifio orau eich gweithgaredd mewn cwch? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol a rhowch sylwadau ar y prif ffocws)

Question Title

* 3. Pa un o’r isod sy’n disgrifio orau eich gweithgaredd mewn cwch? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol a rhowch sylwadau ar y prif ffocws)

Sut byddech chi’n disgrio’ch perthynas gyda RYA Cymru Wales? (Ticiwch y cyfan sy’n berthnasol a nodi eich prif gysylltiad)

Question Title

* 4. Sut byddech chi’n disgrio’ch perthynas gyda RYA Cymru Wales? (Ticiwch y cyfan sy’n berthnasol a nodi eich prif gysylltiad)

Ar hyn o bryd, sut ydych chi’n derbyn eich newyddion am weithgaredd hwylio a chychod? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)

Question Title

* 5. Ar hyn o bryd, sut ydych chi’n derbyn eich newyddion am weithgaredd hwylio a chychod? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)

Ar gyfer y cwestiwn nesaf, meddyliwch am y pedair blynedd diwethaf
Ydyn ni wedi bod yn gwneud y pethau cywir i ni gyflawni ein bwriadau?

Question Title

* 6. Ydyn ni wedi bod yn gwneud y pethau cywir i ni gyflawni ein bwriadau?

Os ydych chi wedi bod yn rhan o ddigwyddiad RYA Cymru Wales dros y pedair blynedd diwethaf, pa achlysur sy’n sefyll allan i chi fel yr un gorau a pham hynny?

Question Title

* 7. Os ydych chi wedi bod yn rhan o ddigwyddiad RYA Cymru Wales dros y pedair blynedd diwethaf, pa achlysur sy’n sefyll allan i chi fel yr un gorau a pham hynny?

Beth mae RYA Cymru Wales wedi ei wneud sydd wedi gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’ch profiadau hwylio ac ymwneud â chychod dros y pedair blynedd diwethaf?

Question Title

* 8. Beth mae RYA Cymru Wales wedi ei wneud sydd wedi gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’ch profiadau hwylio ac ymwneud â chychod dros y pedair blynedd diwethaf?

Rhowch eich barn ar sut rydyn ni wedi gweithredu yn y meysydd canlynol dros y pedair blynedd diwethaf.

Question Title

* 9. Rhowch eich barn ar sut rydyn ni wedi gweithredu yn y meysydd canlynol dros y pedair blynedd diwethaf.

  Gwael iawn Gwael Iawn Da Da iawn
Cynyddu cyfranogiad
Datblygiad Clybiau
Perfformiad Elit
Datblygiad Hyfforddwyr
Cymorth i wneud cais
am gyllid grant
Cyfathrebu yr hyn
rydyn ni’n wneud
Cynrychioli pob math
o weithgaredd â chychod
Cynnal digwyddiadau
Beth fyddai’r un peth fyddech chi’n ei newid pe byddech chi’n gyfrifol am redeg RYA Cymru Wales?

Question Title

* 10. Beth fyddai’r un peth fyddech chi’n ei newid pe byddech chi’n gyfrifol am redeg RYA Cymru Wales?

Ar gyfer y cwestiwn nesaf, edrychwch ymlaen dros y pedair blynedd nesaf
Beth ydych chi’n gredu ddylai fod yn brif golofnau strategol ein strategaeth newydd? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)

Question Title

* 11. Beth ydych chi’n gredu ddylai fod yn brif golofnau strategol ein strategaeth newydd? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)

  Anghytuno’n gryf Anghytuno Ansicr Cytuno Cytuno’n gryf
Cynrychiolaeth aelodau
Hyfforddiant
Darparu cyfleoedd i gael
rhai newydd i fynd ar y dŵr
Datblygu hwylwyr o
safon byd-eang
Cynwysoldeb (inclusivity)
Mynediad i gyfleusterau defnyddio cychod o’r radd flaenaf
Cael pob plentyn i hoffi
hwylio a defnyddio cychod
Hyrwyddo Cymru fel y man dewisol ar gyfer hwylio a
defnyddio cychod
Beth ydych chi’n feddwl mae RYA Cymru Wales yn ei wneud sydd heb fod o werth ar gyfer y dyfodol?

Question Title

* 12. Beth ydych chi’n feddwl mae RYA Cymru Wales yn ei wneud sydd heb fod o werth ar gyfer y dyfodol?

Pa un maes fyddech chi’n ddewis i RYA Cymru Wales ganolbwyntio arno dros y pedair blynedd nesaf?

Question Title

* 13. Pa un maes fyddech chi’n ddewis i RYA Cymru Wales ganolbwyntio arno dros y pedair blynedd nesaf?

 phwy ydych chi’n gredu dylai RYA Cymru Wales gydweithio fwyaf i ddatblygu ein cynllun strategol nesaf?

Question Title

* 14. Â phwy ydych chi’n gredu dylai RYA Cymru Wales gydweithio fwyaf i ddatblygu ein cynllun strategol nesaf?

  Ddim o gwbl Ychydig Llawer
Clybiau cyswllt RYA Cymru Wales
Aelodau’r RYA yng Nghymru
Chwaraeon Cymru
Pencadlys RYA (Hamble)
Pwyllgorau Rhanbarthol RYA Cymru Wales
Llywodraeth Cymru
Canolfannau Chwaraeon  Dŵr yng Nghymru
Partneriaid eraill (rhowch fanylion isod)
Mewn brawddeg, disgrifiwch yr hyn ddylai RYA Cymru Wales fod yn ei wneud i wella eich profiadau hwylio.

Question Title

* 15. Mewn brawddeg, disgrifiwch yr hyn ddylai RYA Cymru Wales fod yn ei wneud i wella eich profiadau hwylio.

How likely is it that you would recommend RYA Cymru Wales to a friend or colleague?

Question Title

* 16. How likely is it that you would recommend RYA Cymru Wales to a friend or colleague?

Not at all likely
Extremely likely
Os oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill yr hoffech chi eu cynnig i ni, gwnewch hynny isod, os gwelwch yn dda.

Question Title

* 17. Os oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill yr hoffech chi eu cynnig i ni, gwnewch hynny isod, os gwelwch yn dda.

Diolch!

T