ตอนที่ 1

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเท่านั้น

* 1. สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

  ค่าย 1 (ห้อง 1,3,5,7,9) ค่าย 2 (ห้อง 2,4,6,8,10)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

* 2. เลขประจำตัวนักเรียน

T