Tanpri reponn tout kesyon yo ki nan sondaj anrejistreman kout sa a kidonk nou kapab mete w nan pwochen sondaj entènèt yo.

Kesyon yo ki make avèk yon zetwal * egzije yon repons.

Si w te anrejistre nan lespas youn oswa dezan ki sot pase yo pou sondaj MTA sou entènèt, tanpri pa anrejistre (amwenske adrès imèl la te chanje).

Question Title

* 1. Nan ki konte ou gen rezidans prensipal ou?

Question Title

* 2. Èske w te itilize tren vil New York, otobis lokal, oswa otobis eksprès nan dènye 30 jou yo?

T