ATHBHREITHNIÚ AR ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

SUIRBHÉ AR SHEIRBHISÍ TRÍ GHAEILGE Ó CHOMHLACHTAÍ POIBLÍ

* Sonraí an Fhreagróra

* An mbaineann an freagra seo le tuairim phearsanta an fhreagróra nó an bhfuil sé déanta thar ceann na heagraíochta thuasluaite?

ATHBHREITHNIÚ AR ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

SUIRBHÉ AR SHEIRBHISÍ TRÍ GHAEILGE Ó CHOMHLACHTAÍ POIBLÍ

Treoir:

Tá 20 ceist sa suirbhé seo.

Tógfaidh sé idir 10 agus 15 nóiméad ar an meán ort an suirbhé seo a líonadh.

Ba chóir X a chur sa bhosca nó sna boscaí cuí i ngach cás, ach amháin nuair a iarrtar ort rogha a dhéanamh in ord tosaíochta.
Teagmháil le comhlachtaí poiblí

(lena n-áirítear Ranna agus oifigí Rialtais, údaráis áitiúla, ollscoileanna, institiúidí tríú leibhéal eile, coistí gairmoideachais, an Garda Síochána, an tSeirbhís Chúirteanna, na Coimisinéirí Ioncaim, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, gníomhaireachtaí, boird & cuideachtaí Stáit eile)

* 1. Cé hiad na comhlachtaí poiblí is mó a dhéanann tú teagmháil leo?

  Go rialta Ó am go ham Riamh
a) Ranna agus oifigí Rialtais
b) Údaráis áitiúla
c) Ollscoileanna/institiúidí tríú leibhéal eile
d) Coistí gairmoideachais
e) An Garda Síochána
f) An tSeirbhís Chúirteanna
g) Na Coimisinéirí Ioncaim
h) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
i) Gníomhaireachtaí, boird agus cuideachtaí Stáit eile

* 2. Céard iad na bealaí is coitianta a dhéanann tú teagmháil le comhlachtaí poiblí agus tú ag lorg seirbhíse (bíodh sin i nGaeilge nó i mBéarla)?

  Go rialta Ó am go ham Riamh
a) Teagmháil teileafóin
b) Cuairt chuig oifig fáiltithe
c) Cruinniú le hoifigigh
d) Cumarsáid le litreacha/ríomhphoist
e) Trí fhoirmeacha a líonadh
f) Trí úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin
g) Trí úsáid a bhaint as seirbhísí eile ar líne
h) Trí úsáid a bhaint as cáipéisí oifigiúla
i) Sna cúirteanna

* 3. Ó do chuid taithí, an raibh tú sásta go raibh seirbhísí trí Ghaeilge ar chomhchaighdeán le seirbhísí trí Bhéarla ar fáil duit agus tú i mbun teagmhála le comhlachtaí poiblí?

  An-Sásta Sásta go leor Míshásta An-mhíshásta
a) Teagmháil teileafóin
b) Cuairt chuig oifig fáiltithe
c) Cruinniú le hoifigigh
d) Cumarsáid le litreacha/ríomhphoist
e) Trí fhoirmeacha a líonadh
f) Trí úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin
g) Trí úsáid a bhaint as seirbhísí eile ar líne
h) Trí úsáid a bhaint as cáipéisí oifigiúla
i) Sna cúirteanna

* 4. Céard iad na seirbhísí is tábhachtaí a mheasann tú gur chóir a bheith ar fáil i nGaeilge ó chomhlachtaí poiblí?

  An-tábhachtach Tábhachtach Gan mórán tábhachta
a) Seirbhís teileafóin/fáiltithe
b) Oifigigh a bhfuil ar a gcumas gnó a dhéanamh i nGaeilge
c) Comhfhreagras i scríbhinn nó go leictreonach
d) Foirmeacha/billí/admhálacha
e) Bileoga eolais/bróisiúir
f) Suíomhanna gréasáin
g) Seirbhísí eile ar líne m.sh. íocaíochtaí, clárú
h) Cáipéisí oifigiúla
(i). Tuarascálacha bliantúla
(ii). Ráitis airgeadais/cuntais iniúchta
(iii). Pleananna forbartha contae
(iv). Tograí beartais phoiblí
(v). Ráitis straitéise
(vi). Eile
Foilseacháin

* 5. An bhfuil tú sásta leis an mbealach a gcuirtear na foilseacháin seo a leanas ar fáil i nGaeilge nó go dátheangach ó chomhlachtaí poiblí?

  Sásta Míshásta Ní bhainim úsáid astu
a) Bileoga eolais/bróisiúir
b) Foirmeacha Iarratais
c) Cáipéisí corparáideacha, m.sh. tuarascálacha bliantúla, cuntais iniúchta, pleananna forbartha contae, tograí beartais phoiblí, ráitis straitéise
d) Eile

* 6. An mbainfeá úsáid as leagan Gaeilge nó dátheangach d'fhoilseacháin oifigiúla ach iad a bheith ar fáil ar chomhchaighdeán leis an leagan Béarla?

  Bhainfinn Ní Bhainfinn
a) Bileoga eolais/bróisiúir
b) Foirmeacha Iarratais
c) Cáipéisí corparáideacha, m.sh. tuarascálacha bliantúla, cuntais iniúchta, pleananna forbartha contae, tograí beartais phoiblí, ráitis straitéise
d) Eile

* 7. Ar mhian leat na foilseacháin oifigiúla seo a bheith ar fáil i nGaeilge nó go dátheangach?

  I nGaeilge I mBéarla Go dátheangach
a) Bileoga eolais/bróisiúir
b) Foirmeacha Iarratais
c) Cáipéisí corparáideacha, m.sh. tuarascálacha bliantúla, cuntais iniúchta, pleananna forbartha contae, tograí beartais phoiblí, ráitis straitéise
d) Eile

* 8. Ar fearr leat foilseacháin oifigiúla a bheith ar fáil ar na bealaí seo a leanas?

Cumarsáid

* 9. An gnáth leat do chuid cumarsáide a dhéanamh i nGaeilge le comhlachtaí poiblí?

  I gcónaí Go rialta Ó am go ham Riamh
a. Ar an teileafón
b. Le ríomhphost
c. Le litir
d. Trí fhoirmeacha a líonadh
e. Trí chuairt chuig oifig fáiltithe
f. Trí chruinniú le hoifigigh
g. Eile

* 10. An bhfuil tú sásta/míshásta leis an leibhéal seirbhíse trí Ghaeilge atá ar fáil duit ó chomhlachtaí poiblí sna réimsí seo?

  An-sásta Sásta go leor Míshásta An-mhíshásta
a) Ar an teileafón
b) Le ríomhphost
c) Le litir
d) Trí fhoirmeacha a líonadh
e) Trí chuairt chuig oifig fáiltithe
f) Trí chruinniú le hoifigigh
g) Eile

* 11. Dá mbeadh an leibhéal céanna seirbhíse ar fáil duit i nGaeilge agus atá i mBéarla, arbh fhearr leat do chuid cumarsáide a dhéanamh i nGaeilge le comhlachtaí poiblí?

  I gcónaí Go rialta Ó am go ham Riamh
a) Ar an teileafón
b) Le ríomhphost
c) Le litir
d) Trí fhoirmeacha a líonadh
e) Trí chuairt chuig oifig fáiltithe
f) Trí chruinniú le hoifigigh
g) Eile
Seirbhísí Leictreonacha

* 12. Céard iad na seirbhísí leictreonacha de chuid chomhlachtaí poiblí is mó a úsáideann tú?

  Go rialta Ó am go ham Riamh
a) Suíomhanna gréasáin
b) Íocaíochtaí ar líne
c) Seirbhísí leictreonacha eile, m.sh. iarratais, clárú, ceistneoirí, suirbhéanna
d) Eile

* 13. Má bhaineann tú úsáid as seirbhísí leictreonacha de chuid chomhlachtaí poiblí, an gnáth leat an leagan Gaeilge nó an leagan Béarla a úsáid?

  Leagan Gaeilge i ngach cás gur ann dá leithéid Leagan Béarla i gcónaí
a) Suíomhanna gréasáin
b) Íocaíochtaí ar líne
c) Seirbhísí leictreonacha eile, m.sh. iarratais, clárú, ceistneoirí, suirbhéanna
d) Eile

* 14. Cé chomh sásta is atá tú le hinfhaighteacht agus le feidhmiú seirbhísí leictreonacha i nGaeilge ó chomhlachtaí poiblí?

  An-sásta Sásta go leor Míshásta An-mhíshásta
a) Suíomhanna gréasáin
b) Íocaíochtaí ar líne
c) Seirbhísí leictreonacha eile, m.sh. iarratais, clárú, ceistneoirí, suirbhéanna
d) Eile
An Ghaeltacht

* 15. An bhfuil cónaí ort sa Ghaeltacht?

* 16. Cé chomh tábhachtach is atá sé duit go mbeadh Gaeilge ar a dtoil ag oifigigh Stáit a oibríonn sa Ghaeltacht nó a fhreastalaíonn ar phobal na Gaeltachta?

* 17. Má tá cónaí ort sa Ghaeltacht, cé chomh sásta/míshásta agus atá tú le seirbhísí trí Ghaeilge ó chomhlachtaí poiblí sa Ghaeltacht?

An Ghaeilge sa tsochaí

* 18. Cé chomh tábhachtach is atá sé duit go mbainfí úsáid as Gaeilge agus Béarla araon maidir leis na nithe seo a leanas?

  An-tábhachtach Tábhachtach Gan mórán tábhachta
a) Comharthaíocht na gcomhlachtaí poiblí
b) Stáiseanóireacht na gcomhlachtaí poiblí
c) Fógraí taifeadta béil ag comhlachtaí poiblí
d) Fógraí beo béil ag comhlachtaí poiblí
e) Fógraíocht ag comhlachtaí poiblí
f) Comharthaí bóthair & sráide
Oifig an Choimisinéara Teanga

* 19. Ar dhéileáil tú riamh le hOifig an Choimisinéara Teanga?

Tuairimí Ginearálta

* 20. Bhainfinn úsáid as níos mó seirbhísí Stáit trí Ghaeilge dá mbeadh…

Do thuairimí féin le tabhairt anseo.

T