Question Title

* 1. Which language do you want to take the survey in?
     На каком языке вы хотите пройти этот опрос?
     ¿En qué idioma prefiere contestar esta encuesta?
     Quý vị thường dùng ngôn ngữ nào để thực hiện khảo sát này?

T