Pagsusuri ng Mission Bay School Access Plan

Sagutin ang pagsusuri sa iba pang wika: Español (Spanish) | 中文 (Chinese) | English (Ingles)
Panimula

Ang San Francisco Unified School District ay magtatayo ng isang paaralang pang-elementarya sa Mission Bay sa panulukan ng 6th street at Mission Bay Boulevard South. Pinapakiusap ni District supervisor Matt Dorsey na bumuo ng plano ang San Francisco County Transportation Authority upang matiyak na ang bagong paaralan ay nakagiginhawa at ligtas sa daanan nang paglalakad o pagbibisikleta. Kikilalanin ng proyekto ang mga pangunahing hadlang sa masiglang paglalayag malapit sa lugar ng paaralan at mga pagpapaganda sa imprastrukturang disenyong nagtataguyod sa ligtas at maginhawang daanan sa lahat ng edad at kakayahan.

Ang planong ito ay galing sa mga mga natuklasan mula sa San Francisco’s citywide School Access Plan na nalamang ang mga caregiver ay nais na pamumuhunan sa imprastrukturang nagbibigay-daan sa mas ligtas na biyahe papuntang paaralan. Ang planong ito ay magpapasulong din sa mga mithiin ng San Francisco’s Safe Routes to School Program, kasama na ang pagbabawas sa bahagi sa 30% sa 2030 ng biyahe sa paaralang sinasagawa ng isang-pamilyang sasakyan.

Mangyaring ipaalam sa amin ang mga pangunahing hadlang malapit sa paaralang kailangang pagbutihin upang mapaganda ang pakiramdam ng pagbibiyahe.

Ang pagsusuring ito ay tatagal na tinatayang 5 minuto para matapos.

T