แบบสอบถาม การสำรวจความคิดเห็นความตระหนักเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน

ด่วน!!! ขยายโอกาสในการตอบแบบสอบถามถึงวันที่ 12 พ.ค.2564 และประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 13 พ.ค.2564
 
แบบสอบถามนี้ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 26 เม.ย.- 7 พ.ค.2564 12 พ.ค.2564 จัดทำและดำเนินการโดย ฝ่าย ICDL-PDPA สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด สนับสนุนโดย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมการค้าดิจิทัลไทย บริษัท เทค ไทยแลนด์ อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 
ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
1.การสำรวจและเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง ความตระหนักเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ของบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.การนำไปใช้ประโยชน์การวางแผนพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศ
 
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป จำนวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2: ความคิดเห็น จำนวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 3: ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม กรณีต้องการชิงรางวัล จำนวน 1 ข้อ
 
โดยจะใช้เวลาในการตอบไม่เกิน 5 นาที

ซึ่งผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจับรางวัลให้กับผู้โชคดี เป็น iPad Gen 8 รุ่น Wi-Fi ขนาด 32 GB มูลค่า 10,900 บาท จำนวน 1 รางวัล โดยจะประกาศทาง Facebook Page: PdpaThailand และ www.pdpa.online.th ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564  13 พ.ค.2564 
Ipad 128 GB
 
0 จาก 12 ที่ตอบ
 

T