*ENGLISH AVAILABLE BELOW*

Nodyn preifatrwydd yr arolwg Cynnydd ar gyfer Llwyddiant

Mae cwmni Ymchwil Arad wedi eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru i gwblhau gwerthusiad o raglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant.

Cesglir y data gan Ymchwil Arad ar sail eich caniatâd gwybodus. Gofynnwn ichi roi eich caniatâd i ni ddefnyddio'r data a ddarperir gennych. Oni nodir fel arall, bydd y data a gasglwyd yn parhau i fod yn ddienw.

Mae'r wybodaeth a roddwch i Arad yn rhan o'r dystiolaeth a ddefnyddiwyd i werthuso Cynnydd ar gyfer Llwyddiant. Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio yn y ffyrdd canlynol:

 • Bydd y dystiolaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad, ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill, gan Ymchwil Arad a Llywodraeth Cymru.
 • Bydd pob enw a manylyn personol a fyddai’n gallu datgelu unigolyn yn cael ei hepgor o’r adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar ddiwedd y gwerthusiad.
 • Bydd yr holl ddata a gesglir yn cael ei storio ac wedyn ei ddiogelu gan gyfrinair ar gyfrifiaduron Arad. Bydd gwaith papur y prosiect yn cael ei gadw o dan glo yn swyddfeydd Arad. Bydd y data yn cael ei storio gan Arad am gyfnod o chwe wythnos yn dilyn diwedd y cytundeb rhyngddynt a Llywodraeth Cymru.
 • Bydd y dystiolaeth a gesglir, ac eithrio data personol, yn cael ei throsglwyddo i Lywodraeth Cymru yn unig. Bydd pob data arall (e.e. nodiadau ychwanegol yr ymchwilwyr, recordiadau sain) yn cael ei ddileu 6 wythnos ar ôl i’r prosiect ddod i ben.
 • Dim ond ar gyfer dibenion ymchwil cymeradwy y bydd eich manylion cyswllt yn cael eu defnyddio ac yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data / Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).


Eich hawliau

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at eich data personol mae cwmni Arad yn ei ddal;
 • Gofyn i ni gywiro anghywirdebau yn y data hwnnw;
 • I wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);
 • I ‘ddileu’ eich data (mewn rhai amgylchiadau); a
 • Cyflwyno cwyn â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data
 
Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Tŷ Wycliffe, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer. SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu gwynion ynghylch sut y bydd Arad yn defnyddio'ch data, ysgrifennwch atom gan ddefnyddio'r manylion isod.

Hefin Thomas, Ymchwil Arad, 8 Rhodfa Columbus, Maes Brigantîn, Caerdydd CF10 4SD. Ffôn: 029 20440 552 E-bost: hefin@arad.cymru_______________________________________________________________________________________________________________


Privacy notice for the Progress for Success survey

Arad Research have been commissioned by the Welsh Government to complete an evaluation of the Progress for Success programme.  

The data is collected by Arad Research on the basis of your informed consent. We ask you to give us your permission to use the data you provide. Unless specified otherwise, the data collected will remain anonymous.

The information you give to Arad is part of the evidence used to evaluate Progress for Success. The information you provide will be used in the following ways:

 • The information collected during the project will be included in a report, and possibly other publications, by Arad Research and the Welsh Government.
 • Every name and personal detail which could identify an individual will be omitted from the report which will be published at the end of the evaluation.
 • All the data collected will be stored and then protected with a password on Arad’s computers. The project’s paper work will be kept under lock in Arad’s offices. The data will be stored by Arad for a period of six weeks following the end of the contract between themselves and the Welsh Government.
 • The evidence collected, except for personal data, will be transferred only to the Welsh Government. Every other data (e.g. additional researcher notes, sound recordings) will be deleted 6 weeks after the project has ended.
 • Your contact details will only be used for approved research purposes and in line with the Data Protection Act / the General Data Protection Regulation.

Your rights

Under data protection legislation, you have the right:

 • To access the personal data the Arad holds on you;
 • Require us to rectify inaccuracies in that data;
 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);
 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and
 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire. SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

More information

If you have any further questions or complaints about how Arad will use your data, write to us using the below details.

Hefin Thomas, Arad Research, 8 Columbus Walk, Brigantine Place, Cardiff CF10 4SD. Phone: 029 2044 0552. E-mail: hefin@arad.wales

T