Question Title

* 1. Bạn xác định chủ yếu nhóm nào, liên quan với Học Khu Thống Nhất Elk Grove?

Question Title

* 2. Chủng tộc hoặc dân tộc chính của bạn là gì?

T