1. โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (“สพฐ.”) ตามหนังสือเลขที่ ศธ.04289/1077 เห็นชอบให้หลักสูตร SET e-Learning ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยาฐานะได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นที่จะต้องนำส่งข้อมูลของครูผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร SET e-Learning ให้แก่ สพฐ. ตามรายละเอียดที่ สพฐ. กำหนด เพื่อ สพฐ. จะได้นำไปจัดทำเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนต่อไป นั้น

          ข้าพเจ้าผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร SET e-Learning ยินดีให้ข้อมูลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ล่างนี้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล และนำส่งให้แก่ สพฐ. ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html)

Question Title

* 1. คำนำหน้า

Question Title

* 2. ชื่อ (กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง)

Question Title

* 3. นามสกุล  (กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง)

Question Title

* 4. ระบุ Username ที่ใช้สมัครสมาชิก SET Member เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล และนำส่งให้แก่ สพฐ. เช่น xxx@gmail.com, xxx@hotmail.com (กรุณาตรวจสอบ Username ให้ถูกต้อง)

Question Title

* 5. ระบุ e-mail เพื่อใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร กรณีที่ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน (กรุณาตรวจสอบ e-mail ให้ถูกต้อง)

Question Title

* 6. เบอร์โทรศัพท์มือถือ  เพื่อใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร กรณีที่ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน  (กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง)

Question Title

* 7. ตำแหน่งระดับวิทยฐานะ เช่น ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

Question Title

* 8. โรงเรียน (กรอกชื่อเต็มและไม่ต้องพิมพ์คำว่าโรงเรียน)

Question Title

* 9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น นครราชสีมา เขต 1 มัธยมศึกษา
เขต 8 ไม่ต้องพิมพิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

T