En el marc de l'elaboració del Pla Local de Salut d'Alella, s'ha elaborat una diagnosi de la situació en salut del municipi. A la diagnosi, s'han identificat un seguit de necessitats o problemàtiques relacionades amb la salut a les quals el Pla haurà de donar resposta.

Per tal de decidir quines necessitats cal adreçar de forma prioritària, us demanem que respongueu aquest breu qüestionari:
- Es tracta d'un llistat que recull un resum de les necessitats extretes de la diagnosi.
- Heu de valorar quina creieu que és la magnitud de cada problemàtica per a les persones afectades.
- Heu de puntuar de l'1 al 5 la magnitud del problema, on 1 significa "menys/menor" i 5, "més/major".

El qüestionari es pot respondre en menys de 5 minuts.

Moltes gràcies,

T