KÄYTTÖEHDOT

Tarkistettu viimeksi 30. heinäkuuta 2020

Tällä verkkosivulla on tuotteita koskevia tietoja, joilla on monta eri kohdeyleisöä ja jotka voivat sisältää tuotetietoja tai muita tietoja, joita ei voi muualla lukea tai jotka eivät ole päteviä maassasi. Olethan tietoinen, että emme ota mitään vastuuta siitä, että luet sellaisia tietoja, jotka eivät ole minkään oikeudellisen prosessin, määräyksen, rekisteröinnin tai käytön mukaisia maassasi. 


Tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien määrityksen lausunnot

©2020 Viatris Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

VIATRIS ja Viatrisin logo ovat Mylan Inc.:in, joka on Viatris-yhtiö, tavaramerkkejä.
Ehtojen hyväksyminen; Sitova sopimus

Käythän läpi huolellisesti seuraavat käyttöehdot, jotka koskevat kaikkia, jotka vierailevat tällä tai millä tahansa muulla Viatrisin verkkosivulla. Käyttääksesi verkkosivua sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen, ja sinulla on oltava täydet valtuudet ja päätös- sekä toimivalta sitoutua näihin ehtoihin. Avaamalla ja käyttämällä näitä verkkosivuja vahvistat, että olet lukenut ja ymmärrät seuraavat käyttöehdot, ja ehtona verkkosivujen käytöllesi sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja ja kaikkia vierailusi aikaan voimassa olevia käyttöehtojen muutoksia, paitsi jos se on laitonta tai pätemätöntä sovellettavan lain mukaisesti. Viatris voi muokata näitä käyttöehtoja ja mitä tahansa niihin liittyviä käytäntöjä milloin tahansa päivittämällä näitä oikeudellisia ilmoituksia, ja suosittelemme, että käyt läpi käyttöehdot, koska tällaiset muutokset sitovat sinua. Näissä käyttöehdoissa osoitetaan viimeisimmän muokkauksen päivämäärä, ja jos muutokset ovat merkittäviä, ne astuvat voimaan heti, kun käytät seuraavan kerran sivustoa, jolloin muutoksesta on myös ilmoitus, tai kolmekymmentä päivää muutosten julkaisemisen jälkeen. Rajoittamatta edellä olevien kohtien yleistä pätevyyttä, näistä käyttöehdoista syntyvät kiistatilanteet ratkaistaan näiden käyttöehtojen version perusteella, joka oli voimassa hetkenä, jona kiistatilanne syntyi.
Tekijäinoikeus- ja tavaramerkkihuomautus

Tavaramerkit ja palvelumerkit tällä tai millä tahansa muulla Viatrisin verkkosivustolla ovat Viatrisin tai muiden tahojen rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Minkään verkkosivuilla olevan sisällön ei tulisi tulkita antavan minkäänlaista lisenssiä, käyttöoikeutta tai oikeutta käyttää mitään edellä mainitun kaltaisia merkkejä ilman Viatrisin tai muun tällaisen merkin/näiden kaltaisia merkkejä omistavan tahon kirjallista lupaa. Tämän ja kaikkien muiden Viatrisin verkkosivustojen sisällöt (sisältäen ilman rajoitusta niissä ja Viatrisin sovelluksissa käytetyn ulkomuodon, asettelun ja järjestyksen; nimet ja logot; tekstin, kuvat ja kuvituksen) ovat Viatrisin (tai aineiston alkuperäisen tekijän) tekijänoikeuksien alaista omaisuutta ja sovellettavien tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakien ja muiden immateriaalioikeuksien suojaamia. Viatris antaa sinulle luvan, näiden käyttöehtojen mukaisesti, avata ja käyttää Viatrisin verkkosivustoja ja tekijänoikeuksien alaista sisältöä yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöösi ja Viatrisin harkinnan mukaisesti. Kaikki muunlainen käyttö on nimenomaisesti kiellettyä. Tämä käyttöoikeus voidaan peruuttaa milloin vain ilman ilmoitusta ja joko ilman syytä tai perustuen johonkin syyhyn. Kaikki luvaton tavaramerkkien tai kaikkien Viatrisin verkkosivustojen muiden sisältöjen käyttö voi rikkoa siviilioikeudellista ja/tai rikosoikeudellista lakia. Sinun tulee säilyttää kaikki tekijänoikeuksien alaisessa sisällössä olevat tekijänoikeus-, tavaramerkki-, palvelumerkki- ja muut omistusoikeuksiin liittyvät huomautukset näistä sisällöistä tekemissäsi kopioissa.

Viatris pidättää oikeuden muuttaa tai lakkauttaa verkkosivuston milloin tahansa, (sisältäen verkkosivustojen tiettyjen ominaisuuksien tai toimintojen rajoittamisen tai poistamisen) väliaikaisesti tai pysyvästi ilman ilmoitusta sinulle, eikä Viatrisilla ole vastuuvelvollisuutta mihinkään verkkosivustoon tai sen sisältöihin tehtyihin muutoksiin liittyen eikä myöskään sinun verkkosivustojen käyttösi tai pääsysi väliaikaiseen tai lopulliseen estämiseen liittyen. Jos rikot mitään näiden käyttöehtojen kohtaa, lupasi avata ja käyttää verkkosivustoa päättyy automaattisesti. Lisäksi Viatris voi omaan yksinomaiseen harkintaansa perustuen, väliaikaisesti tai lopullisesti estää pääsysi verkkosivustolle ja sen käyttösi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä, ilmoituksella tai ilman ilmoitusta. Kun pääsy- ja käyttöoikeutesi lopetetaan, näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutesi irtisanotaan, ja sinun on heti lopetettava verkkosivustojen kaikenlainen käyttö. Ne näiden käyttöehtojen mukaiset ehdot, joiden on tarkoitettu pysyvän voimassa, pysyvät voimassa pääsy- ja käyttöoikeutesi loppumisen jälkeen.
Tuotetiedot

Tällä sivustolla olevat tuotetiedot ovat Viatrisin antamia, ja ne on tarkoitettu vain yleisiin informatiivisiin tarkoituksiin. Monet sivustoilla esiintyvät farmaseuttiset ja lääketieteelliset tuotteet ovat saatavilla vain lääkäriltä tai pätevältä ammattilaiselta saadulla lääkemääräyksellä, ja kaikki tällaiset tuotteet eivät ole välttämättä saatavilla kaikissa maissa. Tuotetietojen ei ole tarkoitettu antavan eri käyttötarkoituksiin riittävää täyttä lääketieteellistä tietoa tuotteesta. JOS SINULLA ON SAIRAUS TAI MUU LÄÄKETIETEELLISTÄ HOITOA VAATIVA TERVEYDENTILA, HAKEUDU VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIN TAI MUUN TERVEYDENHUOLLON TARJOAJAN HOITOON. EMME TARJOA HENKILÖKOHTAISTA LÄÄKETIETEELLISTÄ DIAGNOOSIA TAI POTILASKOHTAISTA HOITONEUVONTAA TAI -NEUVOJA. Sinun tulisi aina hankkia reseptilääkkeitäsi tai lääkinnällisiä laitteita koskevat täydet tiedot (sisältäen niiden hyödylliset ja myönteiset lääketieteelliset käyttötarkoitukset sekä mahdolliset haitalliset sivuvaikutukset) keskustelemalla lääkkeen/lääkkeiden tai lääkinnällisten laitteiden asianmukaisesta käytöstä lääkemääräyksen antaneen lääkärin, tai joissain tapauksissa tarvittaessa, muun lääketieteellisen asiantuntijan kanssa. Lääketieteen ammattilaiset voivat lukea tuotteen täydet lääketieteelliset tiedot tuotteen tiedotteesta. Tuotteita koskevat tiedot saattavat vaihdella maittain. Potilaiden, lääkäreiden ja muiden lääketieteen tai terveydenhuollon ammattilaisen tulisi tarkistaa paikallisista lääketieteellisistä tietolähteistä tai viranomaisilta heidän maataan koskevat tiedot. Lisäksi monien maiden tämänhetkiset määräykset ja säädökset rajoittavat (joissakin tapauksissa jopa kieltävät) Viatrisin kykyä tarjota tietoa ja/tai vastata suoraan potilaan kysymyksiin reseptilääkkeitä koskien. Viatris kuitenkin vastaa pätevän sinua hoitavan tai muuten sinuun yhteydessä olevan terveydenhuollon ammattilaisen kysymyksiin ja tarjoaa tälle tietoa paikallisten säädösten mukaisesti.
Viatris ei anna neuvontaa

Huomaathan, että Viatris ei ole lääkäri tai terveydenhuollon tarjoaja, eikä mikään Viatrisin verkkosivustoilla olevaa sisältö ole eikä sitä tulisi tulkita lääketieteelliseksi, oikeudelliseksi, sijoitus- ja rahoitus- tai muuksi neuvonnaksi. Verkkosivustolla olevat aineistot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä mikään sivustoilla oleva sisältö muodosta mitään lääkärin ja potilaan välistä suhdetta, eikä sisältöjen tulisi korvata lääketieteellistä neuvontaa, lääkärikäyntejä tai terveydenhuollon tarjoajilta saatuja konsultaatioita tai suosituksia.

 

Ehdot, jotka eivät päde lainkäyttöalueilla, joilla ne eivät ole sallittuja

Tämän verkkosivuston sisällön on tarkoitettu noudattavan USA:n lakeja ja säädöksiä. Muissa maissa saattaa olla lakeja, säädöksiin perustuvia vaatimuksia tai lääketieteellisen alan käytäntöjä, jotka eroavat USA:n vastaavista laeista, vaatimuksista ja käytännöistä. Tällä sivustolla on linkkejä toisille sivustoille, jotka ovat Viatrisin eri yksiköiden ja tytäryhtiöiden tuottamia ja jotkut näistä sijaitsevat USA:n ulkopuolella. Näillä sivustoilla saattaa olla tietoa, joka on asianmukaista vain kyseisessä maassa. Viatris pidättää oikeuden rajoittaa tuotteidensa tai palveluidensa tarjontaa mille tahansa henkilölle, maantieteelliselle alueelle tai lainkäyttöalueelle ja/tai rajoittaa minkä tahansa tarjoamamme tuotteen tai palvelun määrää. Mitkään tällä verkkosivustolla tehdyt tarjoukset mistä tahansa tuotteesta tai palvelusta eivät päde lainkäyttöalueilla, joiden lait tai määräykset ovat näiden tarjousten vastaisia.

 

Tietosuojakäytäntö

Luethan Viatrisin tietosuojakäytännön huolellisesti saadaksesi tiedot siitä, miten keräämme, käytämme, säilytämme, käsittelemme ja luovutamme henkilötietojasi. Käyttämällä verkkosivustoa vahvistat, että olet lukenut Viatrisin tietosuojakäytännön ja ymmärrät tässä asiakirjassa kuvaillut tietojen keräämis-, käyttämis-, säilyttämis-, käsittely- ja luovutta
miskäytännöt.1

 1 Määritellään myöhemmin


Linkit

Viatrisin verkkosivustot voivat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivuille. Linkit on tarkoitettu verkkosivustojemme käyttäjien hyödyksi, eivätkä ne ole Viatrisin hallinnan alaisia. Viatris ei takaa, eikä ole vastuussa mistään linkin takana olevalla verkkosivulla olevasta tiedosta. Se, että jossakin sisällössä esiintyy linkki kolmannen osapuolen sisältöön, ei tarkoita, että Viatris suosittelisi, hyväksyisi tai kannattaisi linkin takan olevaa sisältöä.
Ei takuusitoumuksia tai sopimusvakuuksia

VIATRIS EI ANNA SEURAAVIA JA TÄTEN NIMENOMAISESTI SANOUTUU IRTI VASTUUSTA JA SANOO IRTI KAIKENLAISET SEKÄ NIMENOMAISET ETTÄ EPÄSUORAT TAKUUSITOUMUKSET, EHDOT JA SOPIMUSVAKUUDET, (SISÄLTÄEN ILMAN RAJOITUSTA KAIKKI EPÄSUORAT EHDOT TAI TAKUUT TUOTTEEN TOIMIVUUDESTA, KUNNOSTA TAI SOPIVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA, TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ TUOTE EI RIKO MITÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA TAI MUITA OMISTUSOIKEUKSIA), SEKÄ TAKUUSITOUMUKSET JA SOPIMUSVAKUUDET, JOTKA SYNTYVÄT VERKKOSIVUSTOON TAI MIHIN TAHANSA VERKKOSIVUSTOILLA ANNETTUIHIN MATERIAALEIHIN (SISÄLTÄEN TÄLLAISTEN TIETOJEN JA MATERIAALIEN TÄSMÄLLISYYDEN, TÄYDELLISYYDEN, KATTAVUUDEN JA AJANKOHTAISUUDEN) LIITTYVÄN KÄYTÖN TAI KAUPANKÄYNNIN TAI EDELLÄ MAINITTUJEN VERKKOSIVUSTOJEN OSIEN KANSSA TEKEMISESSÄ OLEMISEN YHTEYDESSÄ. HYVÄKSYT, ETTÄ VIATRISIN VERKKOSIVUSTOT JA KAIKKI VIATRISIN VERKKOSIVUSTOILLA SAATAVILLA OLEVA SISÄLTÖ JA MATERIAALIT ANNETAAN SIINÄ KUNNOSSA, KUIN NE OVAT KAUPANTEKOHETKELLÄ JA PERUSTUVAT NIIDEN SENHETKISEEN SAATAVUUTEEN. VIATRIS EI OLE KORVAUSVASTUUSSA EIKÄ OTA MITÄÄN VASTUUTA MISTÄÄN VIRHEISTÄ, POISJÄTETYISTÄ KOHDISTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ VERKKOSIVUJENSA SISÄLLÖISSÄ EIKÄ SINUN VERKKOSIVUJEN KÄYTÖSTÄSI. VIATRIS EI ANNA MITÄÄN EHTOJA TAI TAKUITA SIITÄ, (I) ETTÄ VIATRISIN VERKKOSIVUSTO VASTAISI TARPEITASI (II) ETTÄ VIATRISIN VERKKOSIVUSTO TOIMISI KESKEYTYKSETTÄ, OIKEAAN AIKAAN JA AJOISSA, TURVALLISESTI TAI ILMAN VIRHEITÄ, (III) ETTÄ VIATRISIN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ SAADUT TULOKSET OLISIVAT TÄSMÄLLISIÄ, TODENMUKAISIA TAI LUOTETTAVIA, (IV) ETTÄ MINKÄÄN VIATRISIN VERKKOSIVUSTOILLA OLEVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN LAATU VASTAISI ODOTUKSIASI, (V) ETTÄ MITÄÄN VIATRISIN VERKKOSIVUSTOILLA OLEVIA VIRHEITÄ KORJATTAISIIN, (VI) ETTÄ SINUN HARJOITTAMASI VIATRISIN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ TAI MIKÄÄN VIATRISIN VERKKOSIVUSTOILTA SAATU MATERIAALI EI AIHEUTTAISI HAITTAA TAI VAHINKOA, SISÄLTÄEN HAITAT JA VAHINGOT TIETOKONEJÄRJESTELMÄÄSI TAI MOBIILILAITTEESEESI, EIKÄ SIITÄ, ETTÄ TÄLLAISTEN MATERIAALIEN VASTAANOTTAMISESTA EI SEURAISI TIETOJEN MENETYSTÄ.

TÄMÄN OSION RAJOITUKSET, POISSULKEMISET JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET, IRTISANOUTUMISET JA IRTISANOMISET PÄTEVÄT SIINÄ ENIMMÄISISSÄ MÄÄRIN, JONKA LAKI SALLII. VIATRIS EI ESITÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA TAI IRTISANOUDU MISTÄÄN EHDOSTA, TAKUUSTA TAI MUUSTA OIKEUDESTA, JONKA IRTISANOMISEN SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ.
Vastuun rajoittaminen

KÄYTÄT VIATRISIN VERKKOSIVUJA OMALLA VASTUULLASI. VIATRIS TAI MIKÄÄN SEN TYTÄRYHTIÖISTÄ TAI YHTIÖKUMPPANEISTA EIVÄTKÄ MITKÄÄN EDELLÄ MAINITTUJEN TOIMITSIJOISTA, JOHTAJISTA TAI TYÖNTEKIJÖISTÄ OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISTÄÄN JA MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA SISÄLTÄEN MM. SUORAT, EPÄSUORAT, SOPIMUSRIKKOMUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄT TAI VÄLILLISET KORVAUSVAATIMUKSET TAI MENETYKSET, JOTKA SEURAAVAT TÄMÄN SIVUSTON, MINKÄ TAHANSA MUUN VIATRISIN VERKKOSIVUSTON, TAI MINKÄ TAHANSA NÄILTÄ SIVUSTOILTA LINKIN KAUTTA YHDISTETYN VERKKOSIVUSTON, TAI MISTÄ TAHANSA EDELLÄ MAINITUN KALTAISELTA SIVUSTOLTA SAADUN TAI AVATUN TIEDON LUOMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ TAI SIIHEN TUKEUTUMISESTA TAI EDELLÄ MAINITUN KALTAISEN SIVUSTON KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ TAI MIHIN TAHANSA EDELLÄ LISTATTUIHIN TOIMIIN JA TAPAUKSIIN LIITTYEN. RAJOITUS SISÄLTÄÄ TIETOKONEESEESI JA TIETOKONEVARUSTEISIISI AIHEUTUNEET VAHINGOT SEKÄ VIRUKSET, JOTKA SAATTAVAT SAASTUTTAA TIETOKONEESI TAI TIETOKONEVARUSTEESI TAI MUUTA OMAISUUTTASI, TULOJEN MENETYKSET, GOODWILL-ARVON ELI LIIKEARVON MENETYKSET JA MUUT AINEETTOMAT MENETYKSET (VAIKKA VIATRISIA OLISI JO VAROITETTU TAI TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA AIHEUTUVAT SEURAAVISTA SYISTÄ: (I) VIATRISIN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ TAI SEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ; (II) KUSTANNUKSESTA, JOKA AIHEUTUU KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKKIMISESTA, JOKA JOHTUU MISTÄ TAHANSA VIATRISIN VERKKOSIVUSTOILTA, NIIDEN KAUTTA TAI NIIDEN SEURAUKSENA SAADUISTA TAI SUORITETUISTA TUOTTEISTA, TIEDOISTA, PALVELUISTA, VIESTEISTÄ TAI MAKSUTAPAHTUMISTA; (III) VIESTIEN TAI TIETOJEN SIIRTOTIETOJEN TAI TIETOJESI LUVATTOMASTA AVAAMISESTA, KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMISESTA; (IV) MINKÄÄN KÄYTTÄJÄN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNNOSTA TAI TOIMESTA MILLÄÄN VIATRISIN VERKKOSIVUSTOLLA; (V) SINUN TUKEUTUMISESTASI VIATRISIN SAATAVILLE TARJOAMAAN SISÄLTÖÖN; TAI (VI) MISTÄÄN MUUSTA VIATRISIN VERKKOSIVUSTOON LIITTYVÄSTÄ ASIASTA.

NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA ESITETYT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET, IRTISANOUTUMISET JA RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ, ETTÄ JOKIN TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ANNETTU OIKEUSSUOJAKEINO JONKIN RIKKOMUKSEN KORJAUS- TAI KORVAUSKEINO EPÄONNISTUISI TARKOITUKSESSAAN. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA TAI SOPIMUSRIKKOMUSTAPAHTUMAAN LIITTYVIIN TAI VÄLILLISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄSTÄ KORVAUSVELVOLLISUUDESTA VAPAUTUMISTA TAI NIIDEN IRTISANOMISTA. NÄIN OLLEN JOTKUT EDELLÄ MAINITUISTA RAJOITUKSISTA EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.

SIINÄ ENIMMÄISISSÄ MÄÄRIN, JONKA LAKI SALLII, VIATRISIN TAI MINKÄÄN SEN TOIMITSIJOISTA, JOHTAJISTA, TYÖNTEKIJÖISTÄ, KUMPPANEISTA TAI TYTÄRYHTIÖISTÄ ENIMMÄINEN KORVAUSVELVOLLISUUS, JOKA SYNTYY VIATRISIN VERKKOSIVUSTOISTA TAI NIIHIN LIITTYEN, TAI SINUN VIATRISIN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ, RIIPPUMATTA ASIASTA TAI SYYSTÄ ( SOPIMUS, OIKEUDEN LOUKKAUS, RIKKOMUS, TAKUUN RIKKOMUS TAI MUU), EI YLITÄ KOKONAISUUDESSAAN 100 YHDYSVALTAIN DOLLARIA.
Vastuusta vapauttaminen

Siinä enimmäisissä määrin, jonka laki sallii, sinä olet vastuussa Viatrisin verkkosivustojen käytöstäsi, ja hyväksyt suojaavasi, korvaavasi ja estäväsi Viatrisiin ja kaikkiin sen toimitsijoihin, johtajiin, työntekijöihin, kumppaneihin ja tytäryhtiöihin kohdistuvat korvausvaatimukset, oikeustoimet, vaatimukset ja niihin liittyvät vastuut, vahingot ja kulut sisältäen mm. kohtuulliset asianajajan ja kirjanpidon kulut, jotka johtuvat tai väitetysti johtuvat tai ovat yhteydessä (i) sinun harjoittamaasi kolmannen osapuolen sisällön käyttöön tai sellaiseen sisältöön tukeutumiseen, (ii) sinun harjoittamaasi minkä tahansa Viatrisin sisällön käyttöön tai sellaiseen sisältöön tukeutumiseen, (iii) sinun harjoittamaasi Viatrisin verkkosivustojen luvattomaan käyttöön tai väärinkäyttöön, tai (iv) sinun tekemääsi minkä tahansa näiden käyttöehtojen osan, sopimusvakuuden, takuusitoumuksen tai minkä tahansa sovellettavan lain tai määräyksen rikkomukseen. Viatris ilmoittaa sinulle heti, jos tällainen korvausvaatimus, kanne, syyte tai oikeudellinen menettely ilmenee. Viatris pidättää oikeuden antaa omalla kustannuksellaan puolustavan lausunnon ja hallita mitä tahansa asioita ja tapauksia, joiden korvaukset olisivat muussa tapauksessa sinun maksettaviasi (rajoittamatta sinun tähän asiaan liittyviä korvausvelvollisuuksia) ja tällaisessa tapauksessa hyväksyt tekeväsi yhteistyötä Viatrisin kanssa vaatimuksilta ja korvausvaatimuksilta suojautumiseksi.
Sinun tekemisesi ja menettelytapasi

Et saa muuttaa tai yrittää muuttaa verkkosivuston tai mitään verkkosivuston kautta saatavilla olevia materiaaleja tai sisältöä (yksittäin tai yhteen kootussa muodossa). Et myöskään saa upottaa verkkosivustoa tai asettaa verkkosivustoa muun sisällön rinnalle tai muuten sisällyttää verkkosivustoa tai mitään sen sisältöä millekään muulle sivulle tai muuhun palveluun saamatta ensin kirjallista lupaa Viatrisilta kohtuullista käyttöä ja/tai lainmukaista lainausta koskevien sovellettavien lakien mukaisesti. Lisäksi et saa käyttää verkkosivuston palveluita millään tavalla, joka voisi pysäyttää, poistaa käytöstä, vahingoittaa, vaurioittaa, ylikuormittaa tai heikentää mitään Viatrisin palvelimia tai palvelimia, joihin Viatrisilla on pääsyoikeus, tai sekaantua tai häiritä minkään kolmannen osapuolen harjoittamaa verkkosivuston, muiden käyttäjätilien, tietokonejärjestelmien tai mihin tahansa Viatrisin palvelimeen tai verkkosivustoon yhteydessä olevien verkkojen käyttöä tai niistä nauttimista hakkeroimalla tai hankkimalla tai selvittämällä salasanoja tai millään muulla tavalla. Et saa hankkia tai saada tai yrittää hankkia tai yrittää saada mitään materiaaleja tai tietoa, joita ei ole tarkoituksenmukaisesti asetettu saataville verkkosivuston kautta, millään tavalla, sisältäen kaikki ja mitkä tahansa hakurobotit, botit, tiedonharavointiohjelmat ja muut samankaltaiset tavat (paitsi aidon ja oikean yleistarkoitukseen tarkoitetun hakukoneindeksoinnin yhteydessä). Lisäksi kansainväliset lait, liittovaltioiden lait tai sijaintipaikkasi tai lainkäyttöalueesi lait, säädökset ja määräykset saattavat rajoittaa oikeuttasi käyttää verkkosivustoja.

Et saa käyttää verkkosivuston palveluita (i) lähettääksesi roskasisältöä tai muita toistavia tai ei-pyydettyjä sovellettavan lain vastaisia viestejä tai kommentteja; (ii) ladata tai lähettää loukkaavia, epäsiveellisiä, törkeitä, uhkaavia, kunniaa loukkaavia, herjaavia tai muuten laitonta tai rikkomuksellista materiaalia, sisältäen lapsille haitalliset materiaalit ja materiaalit, jotka rikkovat kolmannen osapuolen yksityisyyden suojaa koskevia oikeuksia; (iii) ladata tai lähettää materiaalia tai sisältöä, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muita haitallisia tietokonekoodeja, tiedostoja, skriptejä, komentokieltä, tekijöitä tai ohjelmia; (iv) lähestyä kaupallisin tarkoituksin ketään verkkosivuston palveluiden käyttäjää käyttämällä mitään henkilöön yhdistettävää tietoa tai verkkosivuston viestintäkanavia tai -foorumeita.

Et kierrä, poista käytöstä, tee toimintakyvyttömäksi tai muuten häiritse tai sekaannu verkkosivuston ominaisuuksiin tai ominaisuuksiin, jotka rajoittavat verkkosivuston palveluiden käyttöä, etkä muuten avaa tai käytä tai yritä päästä millekään verkkosivuston alueelle, mitään verkkosivustojen ominaisuuksia tai toimintoja tai sisältöä, johon sinulla ei ole asianmukaista käyttöoikeutta. Et saa takaisinmallintaa tai yrittää takaisinmallintaa verkkosivustoa tai mitään sen yhteydessä käytettäviä teknologioita tai järjestelmiä.
Sovellettava lainsäädäntö ja tuomioistuin kiistatilanteissa

Nämä käyttöehdot ovat USA:n Delawaren lakien säätelemiä, ja käyttöehtoja tulkitaan Delawaren lakien mukaisesti, kansainvälisen yksityisoikeuden periaatteista huolimatta. Hyväksyt, että liittyen tilanteeseen, jossa syntyy kiistatilanne sinun ja Viatrisin välille koskien näitä käyttöehtoja tai tätä aihetta, olet henkilökohtaisesti Delawaren lakien alainen, ja Delawaren tuomioistuinten päätösten sitovat sinua henkilökohtaisesti. Näiden käyttöehtojen osapuolet hyväksyvät, että näistä käyttöehdoista syntyvät ja näiden käyttöehtojen aiheita koskevat kiistat käsitellään yksinomaan Delawaressa, USA:ssa sijaitsevissa osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimissa, edellyttäen, että me molemmat hyväksymme käyttävämme oikeudellisia menettelyitä ja toimenpiteitä, jotka eivät perustu osapuolen läsnäoloon, siinä enimmäisissä määrin, joka on mahdollista ja sallittua, minkä tahansa edellä mainitun kaltaisen kiistan käsittelyssä. Sinä ja Viatris hyväksytte, että verkkosivustosta tai liittyen syntyvien kiistatilanteiden oikeudellisen tai muun käsittelyn hakeminen on tehtävä yhden (1) vuoden sisällä kiistatilanteen syyn tai kanneperusteen syntyhetkestä. Yhden (1) vuoden jälkeen tätä kanneperustetta tai syytä ei saa enää käyttää oikeustoimien tai muiden ratkaisupäätöstä hakevien toimien aloittamiseen.
Yleiset ehdot

Nämä käyttöehdot, yhdessä kaikkien muiden nimenomaisesti viittaamalla näihin käyttöehtoihin liitettyjen sopimusten kanssa, muodostavat koko yksinomaisen ja poissulkevan yhteisymmärryksen ja sopimuksen sinun ja Viatrisin välillä koskien sinun harjoittamaasi tämän verkkosivuston käyttöä. Et saa myöntää tai siirtää näitä käyttöehtoja tai näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiasi yhtenäisenä kokonaisuutena tai osissa, lain perusteella tai muuten, ilman meidän etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Voimme myöntää tai siirtää nämä käyttöehdot milloin tahansa ilman ilmoitusta tai suostumusta. Minkä tahansa ehdon toteuttamisen tai täytäntöön panemisen vaatimisen välistä jättäminen ei vaikuta oikeuteemme vaatia täytäntöön panemista milloin tahansa edellä mainitun tilanteen jälkeen. Se, että annamme anteeksi ja olemme vaatimatta seuraamuksia tai sanktioita mille tahansa näiden käyttöehtojen rikkomukselle tai laiminlyönnille, ei tarkoita, että annamme anteeksi tai olemme vaatimatta seuraamuksia tai sanktioita millekään myöhemmälle rikkomukselle tai laiminlyönnille, eikä se tarkoita myöskään, että mikään taho ei olisi enää ehdon sitoma. Näiden käyttöehtojen otsikot on tarkoitettu vain helpottamaan lukemista, eikä niillä ole mitään vaikutusta minkään ehdon tulkintaan. Näissä käyttöehdoissa sana ”sisältää” tarkoittaa ”sisältää, mutta ei ole rajoitettu seuraaviin asioihin”. Jos mitään näiden käyttöehtojen osaa pidetään epäpätevänä tai täytäntöönpanokelvottomana, täytäntöönpanokelvottoman osa toteutetaan ja pannaan täytäntöön siinä enimmäisissä määrin, joka on mahdollista, ja osan muut osat pysyvät täysimääräisesti voimassa.

T