Presentació de l'estudi de voluntariat

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment de l’associacionisme d’àmbit català, vol analitzar el desplegament de la mateixa i com s’està desenvolupant al si de les entitats.

Per aquest motiu s’estan realitzant diferents accions entre les quals es troben un estudi adreçat a les persones voluntàries de les organitzacions. L’objectiu principal es recollir indicadors entorn la participació voluntària i copsar els punts forts i febles d’aquesta activitat per tal de poder treballar en el futur sobre els reptes identificats i els elements de millora.

Qüestionari individual
Aquest qüestionari està estructurat en tres parts: I. Informació general, II. Dades sociodemogràfiques i III. Participació voluntària. La informació que faciliteu en aquest qüestionari s’utilitzarà exclusivament per a finalitats de recerca.

Gràcies per participar!

T