តើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះ វ៉ាក់សាំងសំរាប់ការពារជំងឺកូវីដ-19

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមប្រាប់ពីការយល់ឃើញរបស់លោកអ្នកថាតើលោកអ្នកយល់ស្រប ឬមិនយល់ស្របជាមួយនឹងប្រយោគខាងក្រោមកំរិតណាដែរ? (លេខ 1 គឺមិនយល់ស្របទាំងស្រុង - លេខ 7 គឺយល់ស្របខ្លាំង)

Question Title

* 1. ប្រសិនបើមានវ៉ាក់សាំងសំរាប់ការពារជំងឺកូវីដ-19 ខ្ញុំមានគម្រោងនឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។

Question Title

* 2. ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងមានសុវត្ថិភាព។

Question Title

* 3. ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19នេះមិនមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលចាំបាច់អោយខ្ញុំត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនោះទេ។

Question Title

* 4. ភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៏ដែលខ្ញុំមានរៀងរាល់ថ្ងៃនេះរារាំងចិត្តខ្ញុំក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។

Question Title

* 5. នៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ ខ្ញុំថ្លឹងថ្លែងអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងហានិភ័យឬគ្រោះថ្នាក់របស់វ៉ាក់សាំងនោះ ដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្តដល់ល្អមួយ។

Question Title

* 6. ខ្ញុំសំរេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ ក៍ព្រោះតែខ្ញុំអាចការពារមនុស្សផ្សេងទៀតពីការឆ្លងមេរោគកូវីត-19នេះ។

Question Title

* 8. លេខកូដតំបន់ដែលលោកអ្នកកំពុងរស់នៅ (ZIP CODE)?

Question Title

* 9. កាលពីឆ្នាំមុន ខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារផ្តាសាយធំ។

Question Title

* 10. ខ្ញុំមានគម្រោង ឬបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្តាសាយធំ រួចហើយនៅឆ្នាំនេះ។

Question Title

* 11. ភេទរបស់ខ្ញុំ៖

Question Title

* 12. អាយុរបស់ខ្ញុំ៖

Question Title

* 13. ជាតិសាសន៍ / ជនជាតិរបស់ខ្ញុំគឺ៖

Question Title

* 14. កំរិតចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេរបស់ខ្ញុំគឺ៖

Question Title

* 15. ភាសាដើមកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺ៖

Question Title

* 16. តើលោកអ្នកធ្វើការអ្វីដែរ?

T