Pampamayanang Sasakyan ng Ika-4 na Distrito

Sagutan ang survey sa ibang wika: Español (Espanyol) | 中文 (Chinese) | English (Ingles)
Introduction

Ang San Francisco County Transportation Authority, sa pamamagitan ng Ika-4 na Distrito Pampamayanang Sasakyang Pag-aaral, ay inaalam kung isang pag-kinakailangang (on-demand) pampamayanang sasakyan ay makapaghuhusay sa mga mapagpipiliang masasakyan sa Sunset, Outer Sunset, Parkside, Pine Lake Park, Lakeshore, at Merced Manor na mga kapitbahayan.

Ang pagkukusang ito ay nabubuo sa dating gawain sa 2021 District 4 Mobility Study kung saan narinig namin ang pamayanang nagpahayag sa isang pangangailangan sa iba pang mapagpipiliang masasakyan sa kapitbahayan, at ang palagay na isang pag-kinakailangang (on-demand) sasakyan ay kinilala bilang isang maaaring lunas.

Ang iyong mga tugon sa pagsusuring ito ay makakatulong na maunawaan namin ang pampamayanang pakinabang sa maaaring paglilingkod at malaman kung paano ito malamang na gumana. Mangyaring tandaang ang dagdag na pagpapaabot sa madla, pagbabalak at mga pagpopondong hakbang ay kailangan para malaman kung ang pag-kinakailangang (on-demand) sasakyan ay maaaring ipatupad sa hinaharap.

Ang pagsusuring ito ay maaaring tumagal nang mula 5-7 minuto para mabuo.

Maraming salamat sa pagsali sa pagsusuri — huwag mag-atubiling ibahagi ito sa iyong mga kapitbahay sa District 4! Maaarin kayong manalo ng isa sa dalawang $25 Visa gift cards para sa pagbubuo ng pagsusuri. Ang pagsusuri ay mananatiling bukas hanggang ika-16 ng Oktubre, 2023.

Mangyaring i-click ang “Susunod” sa ibaba para mag-umpisa!

T