कला उत्सव २०१७-१८

- केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय तर्फे २०१५-१६ पासून कला उत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. सदर कला उत्सवामध्ये राज्यातील  इयत्ता ९ वी ते १२ वी मध्ये शासकीय व शासकीय अनुदानित शाळेत शिकणारे विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतील. 
- कला उत्सवाचे स्तर  अ) जिल्हास्तर ब) राज्यस्तर क) राष्ट्रीयस्तर
- कला प्रकार १) लोकसंगीत २) लोकनाट्य ३) लोकनृत्य ४) दृश्यकला (चित्रकला , रंगकला , शिल्पकला व हस्तकला)
- प्रथमतः राज्यातील सर्व जिल्हास्तरावर स्पर्धा आयोजित करून जिल्हास्तरावर सर्वोत्कृस्थ संघ निवडण्यात यावे. सदर संघ राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी   पाठवण्यात यावे. 

- जिल्हा स्तरावर सहभागी झालेल्या तसेच सर्वोत्कृस्थ ठरलेल्या विद्यार्थी , शाळा , समन्वय शिक्षक व दिव्यांग विद्यार्थी व त्यांचे पालक इ. माहिती       जिल्हास्तरावरील स्पर्धा संपल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत सोबतच्या  फोर्म मध्ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालयास सादर करावी.

** माहिती भरण्याबाबत सूचना **
- क्र. १ मध्ये dropdown list मधून आपल्या जिल्हाचे नाव निवडावे.
- क्र. २ मध्ये लोकसंगीत कलाप्रकारामध्ये आपल्या जिल्ह्यामधील जिल्हास्तरावर सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्याची संख्या नमूद करावी.
- क्र ३ मध्ये लोकसंगीत कलाप्रकारामध्ये आपल्या जिल्ह्यामधील जिल्हास्तरावर सहभागी झालेल्या शाळेची संख्या नमूद करावी.

- वरील प्रमाणे उर्वरित तीन कालाप्रकारामध्ये जिल्हास्तरावर सहभागी झालेल्या विद्यार्थी व शाळेची माहिती नमूद करावी

- क्र.१० ते १६१ या रकान्यामध्ये जिल्हास्तरावर सर्वोत्कृस्थ ठरलेल्या कलाप्रकारानुसार संघाची माहिती भरावयाची आहे. यामध्ये विद्यार्थी,     विद्यार्थिनी , दिव्यांग विद्यार्थी / विद्यार्थिनी संघासोबत येणारा शिक्षक , शिक्षिका व दिव्यांग विद्यार्थ्यासोबत येणारे पालक यांची माहिती (सहभागी    विद्यार्थी क्र.१५ व  १६ मधे दिव्यांग विद्यार्थ्याची माहिती भरावी) भरावयाची आहे.Question Title

* 1. लोकसंगीत कलाप्रकारामध्ये जिल्हास्तरावर सहभागी विद्यार्थ्यांची संख्या

Question Title

* लोकसंगीत कलाप्रकारामध्ये जिल्हास्तरावर सहभागी शाळेची संख्या

Question Title

* 2. लोकनृत्य कलाप्रकारामध्ये जिल्हास्तरावर सहभागी विद्यार्थ्यांची संख्या

Question Title

* लोकनृत्य कलाप्रकारामध्ये जिल्हास्तरावर सहभागी शाळेची संख्या

Question Title

* 3. नाट्यकला कलाप्रकारामध्ये जिल्हास्तरावर सहभागी विद्यार्थ्यांची संख्या

Question Title

* नाट्यकला कलाप्रकारामध्ये जिल्हास्तरावर सहभागी शाळेची संख्या

Question Title

* 4. दृश्यकला कलाप्रकारामध्ये जिल्हास्तरावर सहभागी विद्यार्थ्यांची संख्या

Question Title

* दृश्यकला कलाप्रकारामध्ये जिल्हास्तरावर सहभागी शाळेची संख्या

1. जिल्हा स्तरावर सर्वोत्कृष्ट ठरलेला संघाचा तपशील  (लोकसंगीत)

Question Title

* सहभागी विद्यार्थी क्र.१

Question Title

* मुलगा / मुलगी

Question Title

* सहभागी विद्यार्थी क्र.२

Question Title

* मुलगा / मुलगी

Question Title

* सहभागी विद्यार्थी क्र.३

Question Title

* मुलगा / मुलगी

Question Title

* सहभागी विद्यार्थी क्र.४

Question Title

* मुलगा / मुलगी

Question Title

* सहभागी विद्यार्थी क्र.५

Question Title

* मुलगा / मुलगी

Question Title

* सहभागी विद्यार्थी क्र.६

Question Title

* मुलगा / मुलगी

T