Ano ang dapat pondohan ng Prop L sa susunod na limang

Sagutan ang survey sa ibang wika: Español (Spanish) | 中文 (Chinese) | Ingles (English)

Question Title

Market Street, na nakaharap sa Twin Peaks, na may mga bus at mga taong naglalakad at nagbibisikleta
Inaprubahan ng mga botante ng San Francisco ang Prop L Transportation Sales Tax noong Nobyembre 2022 nang halos 72%. Ang Prop L ay pinangangasiwaan ng Transportation Authority at magdidirekta ng $2.6 bilyon sa mga kita sa buwis sa pagbebenta sa loob ng 30 taon sa mga pamumuhunan sa transportasyon sa buong lungsod at sa bawat kapitbahayan.

Tinatanong ka namin kung anong mga partikular na proyekto at programa ang dapat naming pondohan sa susunod na limang taon.

Mangyaring sagutan ang limang minutong survey na ito upang maibigay sa amin ang iyong mga saloobin. Ang lahat ng sagot ay opsyonal at ang iyong mga tugon ay mananatiling anonymous. Sasagutin namin ang mga tanong pagkatapos naming magpakita ng ilang kapaki-pakinabang na konteksto.

T