ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

* เพศ

* อายุ

* อาชีพ

* จุดประสงค์ของการขอใช้บริการข้อมูล เพื่อ

* ท่านเคยขอรับบริการข้อมูลข่าวสารจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* ท่านมีความประสงค์ในการรับข้อมูลเรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Page1 / 3
 

T