ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Question Title

* เพศ

Question Title

* อายุ

Question Title

* อาชีพ

Question Title

* จุดประสงค์ของการขอใช้บริการข้อมูล เพื่อ

Question Title

* ท่านเคยขอรับบริการข้อมูลข่าวสารจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* ท่านมีความประสงค์ในการรับข้อมูลเรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Page1 / 3
 

T