แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของยูนิโคล (TH)

 
เราขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณเลือกใช้บริการของยูนิโคล่
กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของทางสาขาที่คุณใช้บริการและสินค้าที่คุณได้เลือกซื้อไป ทางบริษัทจะนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากคุณในการตอบแบบสอบถามนี้
*ทางบริษัทจะไม่ตอบความคิดเห็นของท่านเป็นส่วนตัว แต่จะใช้ข้อมูลที่ได้จากท่านในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของทางบริษัท

Thank you for shopping at UNIQLO.Please help us better serve you by letting us know how you feel about our stores and products. Your comments will help us improve our customer service and product quality. Your feedback is highly appreciated. 
*Please note that you will not receive a reply to your comments. Thank you for your understanding.
อายุและเพศของท่าน :
Your gender and age category:
เพศ Genderอายุ Age Category
>
เวลาและวันที่ที่คุณมาใช้บริการ
Please provide us with the date and time you visited the store.
ชื่อสาขาที่คุณใช้บริการ
Please tell us which store you visited.
ชื่อร้านค้า <Store Name>
>
การบริการของสาขาคุณที่ใช้บริการเป็นอย่างไร
How was the service at the store you visited?
พอใจมาก
Very Satisfied
ค่อนข้างพอใจ
Satisfied
ไม่ค่อยพอใจ
Somewhat Dissatisfied
ไม่พอใจอย่างมาก
Very Dissatisfied
ไม่ตรงกับข้อใดเลย
Not applicable
คุณชอบการแต่งกาย วิธีการทักทาย และคำพูดของพนักงานขายหรือไม่
Did the store staff's attitude, attire and product knowledge leave a favorable impression?
พนักงานแคชเชียร์ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนโยน ละเอียดละออ และรวดเร็วหรือไม่
Was service at the cash register speedy and polite?
พนักงานบนพื้นที่แสดงสินค้าให้บริการคุณด้วยความเต็มใจและให้การแนะนำอย่างถูกต้องหรือไม
Was service on the sales floor informative and courteous?
พนักงานประจำห้องลองสินค้าได้ให้การบริการคุณด้วยความเต็มใจและถูกต้องแม่นยำหรือไม่
Was service in the fitting rooms courteous and appropriate?
คุณพอใจในความเรียบร้อยของการตัดขากางเกงหรือไม่
Were you satisfied with your alterations?
กรุณาระบุข้อดีหรือข้อบกพร่องที่ควรต้องแก้ไขปรับปรุงในการให้บริการของสาขาที่คุณได้ใช้บริการ
Please use the space provided for any comments or suggestions regarding customer service in the store you visited.
หากคุณมีข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าที่คุณซื้อไป กรุณาระบุในพื้นที่ด้านล่าง
(หากทราบชื่อและรหัส 13 หลักของสินค้าบนใบเสร็จ กรุณาเขียนกำกับมาด้วย)
Please use the space provided for any comments you have regarding your purchased items. 
(If possible, please provide the item name and 13-digit item code printed on your receipt)
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่คุณให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
ยูนิโคล่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณอีกในโอกาสหน้า

Thank you for participating in this survey. We look forward to serving you again.