• Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Português
 • Română
 • Čeština
 • Български
 • Русский
 • العربية
 • 中文

Въведение и информация за връзка

Please note that you can change the language in the top right-hand corner of the page or by clicking here:
English français español 中文 русский العربيةportuguêsDeutsch italiano Nederlands română čeština български.
Благодарим ви, че се отзовахте на поканата за участие в глобалното писмено допитване на Лумос относно институциите за деца и трафика на хора.

Целта на това писмено допитване
Целта на събирането на свидетелства чрез това допитване е да се разберат връзките между институциите за деца и трафика на хора в различните условия в целия свет. Лумос събира примери, информация, данни и ресурси относно трафика, който има отношение към институциите за деца, както и практиките за справяне с този сериозен проблем.

Какво е институция за деца?
Институциите за деца представляват места от интернатен тип, където преобладава „институционална култура“. Те включват, напр. сиропиталища, приемателни центрове за непридружени деца мигранти, резидентни здравни заведения, психиатрични отделения, специални училища-интернати и училища-интернати.

Какво представлява трафикът на хора?
Трафикът на хора се определя като „набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване или приемане на дете с цел експлоатация.“ В този контекст, експлоатацията включва като минимум: принудителен труд, просия, сексуална експлоатация, незаконно осиновяване, принудително подчинение в домашни условия, експлоатация с цел въвличане в престъпни дейности, отнемане на телесни органи и др.

За допълнителна информация относно определението, моля вж. Насоките.
 
Как да подадете сведения?
Сведенията са разделени на две части. Можете да изберете да подадете сведения само за едната или и за двете части:
 • Част I: Примери, информация и данни относно трафика на хора, свързан с институциите за деца;
 • Част II: Примери, информация и данни за противодействието на трафика на хора, свързан с институциите за деца.
Можете също да добавите публикации и ресурси в подкрепа на сведенията, които подавате. За всяка част, можете да подадете до три сведения.

Как ще бъдат използвани сведенията, подадени от вас
Ние от Лумос сме благодарни за всички сведения и внимателно ще ги анализираме, за да разберем по-добре моделите, динамиката и причините. Тази информация ще бъде публикувана и разпространена, за да осигури доказателства за стратегии, интервенции и политики за предотвратяване и справяне с трафика, свързан по някакъв начин с институциите за деца. Вашите сведения ще допринесат за преодоляване на някои от основните пропуски в световната база от свидетелства и ще помогнат да бъде засилен секторът за закрила на детето в работата му за подобряване на живота на децата.
 
Защита на данните
За повече информация относно това как защитаваме вашата лична неприкосновеност и данни, моля, прочетете Lumos Privacy Policy (Политиката за поверителност на Лумос) (на английски език), както и SurveyMonkey Privacy Policy (Политиката за поверителност на SurveyMonkey) (на английски език). Ако желаете да подадете сведенията анонимно, можете да оставите полета за информация за връзка по-долу празни.

Допълнителна информация
Моля, прочетете Насоките към настоящата покана за писмено допитване за допълнителна информация относно целта и методологията на настоящата покана, определенията за институции и трафик, проблемите на закрилата на детето и защитата на данните и изследванията в Лумос. За всякакви коментари или въпроси относно настоящата покана, моля свържете се с нас на адрес: callforevidence@wearelumos.org.

Question Title

* 1. Декларация относно информацията, която позволява установяване на самоличността
Лумос има задължението да съобщава за всички опасения относно безопасността и благосъстоянието на децата и уязвимите възрастни, които може да бъдат повдигнати при настоящото писмено допитване. Ако споделите някакво опасение относно продължаващо или предполагаемо насилие във вашето сведение, ние може да сме задължени да подадем сигнал за това до съответните органи.

Моля, навсякъде в настоящото допитване да се въздържате от посочване на имена или лична информация, която позволява установяване на самоличността или точното местонахождение на деца, семейства, други лица или институции за деца. Единственото изключение е информация, която е вече достъпна в публичното пространство (напр. публично достъпни съдебни производства, статии или публикации в медиите).

В случаите, когато се опасявате, че някой е в непосредствена опасност, препоръчваме ви да се свържете с полицията или съответната социална служба във вашата страна. Ако желаете директно да обсъдите някакви проблеми с Лумос, моля, свържете се с нашия съветник по закрила на децата, Наоми Дойч: naomi.deutsch@wearelumos.org (само на английски език).

Question Title

* 2. Моля въведете информацията си за връзка.

Question Title

* 3. Част I: Бихте ли искали да подадете едно или няколко сведения относно трафик на хора, свързан с институции за деца?

T