• Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Português
 • Română
 • Čeština
 • Български
 • Русский
 • العربية
 • 中文

Úvod a kontaktní informace

Please note that you can change the language in the top right-hand corner of the page or by clicking here:
English français español 中文 русский العربيةportuguêsDeutsch italiano Nederlands română čeština български.
Děkujeme, že jste zareagovali na naši Globální výzvu k poskytnutí svědectví o vztahu ústavní péče o děti a obchodování s lidmi.

Cíl této výzvy
Sběr informací v rámci této výzvy je prováděn za účelem porozumění vztahů mezi institucemi ústavní péče, kam jsou umisťovány děti, a problematikou obchodování s lidmi, a to v rozličných situacích po celém světě. Organizace Lumos se proto zaměřuje na shromažďování informací, konkrétních případů a zkušeností, a v neposlední řadě i nejrůznějších zdrojů týkajících se problematiky obchodování s lidmi v kontextu ústavní péče o děti. Zajímají nás také zavedené strategie pro boj s tímto závažným problémem.

Jak definujeme ústavní péči pro děti?
Pojem ústavní péče zahrnuje všechna pobytová zařízení, ve kterých převládá "institucionální kultura". Patří sem například dětské domovy, výchovné ústavy, přijímací centra pro uprchlické děti bez doprovodu či psychiatrické kliniky.

Co znamená obchodování s lidmi?
Obchodování s lidmi je definováno jako " Najímání, doprava, transfery, ukrývání nebo přijímání dítěte za účelem vykořisťování". Vykořisťování v tomto kontextu zahrnuje minimálně nucené práce, žebrotu, sexuální zneužívání, ilegální adopci, domácí otroctví, využívání k trestné činnosti anebo odebírání orgánů.

Více informací ohledně definic naleznete v textu s názvem Pokyny a další informace.

Jak můžete poskytnout své svědectví?
EvPříspěvky jsou rozděleny do dvou částí. Můžete vyplnit obě nebo jen jednu z nich:
 • Část II: Zkušenosti, příklady a informace ve věci vykořisťování dětí v rámci ústavní péče
 • Část II: Zkušenosti, příklady a informace ve věci boje proti vykořisťování dětí v rámci ústavní péče
Můžete do svých příspěvků rovněž zahrnout relevantní publikace a jiné zdroje, které se k tématu vztahují a představují důkazní materiál. V každé z částí můžete podat nanejvýše tři příspěvky.

Jak bude váš příspěvek použit?
Jsme za vaše svědectví vděční a budeme každé z nich důkladně analyzovat, abychom prohloubili naše znalosti o formách a dynamice vykořisťování dětí, stejně jako o původcích tohoto jevu. Tyto informace pak budou publikovány a rozšiřovány, a poskytnou tak nezbytný základ pro budoucí intervenční strategie a změny v politice ochrany dětí před vykořisťováním v kontextu ústavní péče. Váš příspěvek pomůže zaplnit důležité mezery ve vědomostní základně, posílí oblast ochrany práv dětí a v důsledku zlepší kvalitu jejich života.

Ochrana osobních údajů
Pro více informací o tom, jak nakládáme s osobními údaji, které jsou nám poskytnuty, si můžete přečíst naše Zásady ochrany soukromí (v angličtině) a zásady ochrany údajů společnosti SuveyMonkey (v angličtině). Nabízíme rovněž možnost podat svůj příspěvek anonymně. V tom případě nevyplňujte pole kontaktních údajů, které naleznete dále v tomto dotazníku.

Více informací
Přečtěte si, prosím, Pokyny a další informace, pokud máte zájem dozvědět se více o cíli a metodice této výzvy, definicích ústavní péče a obchodování s lidmi, naší politice ve věci ochrany osobních údajů a práv dítěte a rovněž výzkumu, který naše organizace provádí. Pokud máte nějaké další otázky anebo připomínky k naší výzvě, kontaktujte nás, prosím, na tomto e-mailu: callforevidence@wearelumos.org.

Question Title

* 1. Prohlášení o osobních údajích
Máme povinnost podat hlášení odpovědným orgánům pokaždé, když máme důvodné podezření, že bezpečí dětí nebo zranitelných dospělých může být v ohrožení, což platí i pro ty, které zmíníte v odpovědi na naši výzvu. Pokud ve vašich příspěvcích vyslovíte obavy nebo podezření ohledně aktuálně probíhajícího zneužívání dětí, je zde možnost, že budeme nuceni tyto skutečnosti nahlásit.

Vyvarujte se, prosím, zveřejňování osobních údajů (včetně jmen a míst pobytu) u dětí, rodin, jiných osob anebo ústavních zařízení a to kdekoliv v tomto dotazníku. Jedinou výjimkou jsou informace dohledatelné z veřejných zdrojů (například veřejně přístupné soudní zápisy, novinové články nebo publikace).

Pokud máte pocit, že něčí bezpečí je v akutním ohrožení, doporučujeme kontaktovat policii nebo odpovědné orgány v oblasti sociálních služeb. Pokud chcete své obavy konzultovat přímo s námi, obraťte se na naši poradkyni v otázkách ochrany bezpečí, Naomi Deutsch: naomi.deutsch@wearelumos.org (komunikace pouze v angličtině).

Question Title

* 2. Prosíme, vyplňte své kontaktní informace.

Question Title

* 3. Část I: Chcete podat jedno, či více svědectví o vztahu ústavní péče o děti a obchodování s lidmi?

T